เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้

 • เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้
  เกิดรายได้ 4 พ.ย.นี้ ณ ร.ร.นวมินทร์เบญจมราชาลัย คลองสามวา กทม.

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วย
  หัวใจ” โดยร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการ
  พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน
  1,500 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้น
  ที่ จ.ปทุมธานี พัฒนาคลองสามวา กรุงเทพฯ

  เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้


  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม
  ให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ในหัวข้อ “จากวัชพืชไร้ค่า สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” โดยเข้าไปส่ง
  เสริมความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการนำผักตบชวามาสานเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า
  ตะกร้า และบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มผลไม้ เช่น ส้มโอ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เกิดบรรจุภัณฑ์และ
  ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้า มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ
  ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญาตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกลุ่ม อันจะก่อให้เกิดการ
  สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในครอบครัวเกษตรกรและชุมชน ปัจจุบันกรมส่ง
  เสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา
  แล้วจำนวนมากในหลายจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรปราการ และ
  ชัยนาท

  เกษตรฯ ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลอง-รับความรู้วิธีแปรรูปผักตบชวาให้

  นายเข้มแข็งกล่าวเพิ่มเติมว่า ในกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นี้
  กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา และจะสาธิตการจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา พร้อมนำผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่ม อาทิ
  กระเป๋าลวดลายต่างๆ ตะกร้าใส่ของ ที่ใส่กระดาษทิชชู มาจำหน่ายในราคาเกษตรกรให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่
  เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตและจำหน่ายได้จริงในครั้งนี้ด้วย

  นอกจากนี้ ผักตบชวายังมีประโยชน์หลากหลาย เช่น การนำมาทำปุ๋ยหมัก เป็นวัสดุเพาะเห็ด ผลิตภัณฑ์จักสาน
  ตะกร้าบรรจุผลไม้ บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มผลไม้ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำใน
  ลำคลองและรับความรู้ในครั้งนี้ได้โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาหรือเสื้อสีเหลืองกางเกงสุภาพมาร่วมกิจกรรม
  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทร์เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา
  กรุงเทพฯ
  Share FB
  2.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias