รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะนำป้องกันแก่เกษตรกร

 • รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรม
  ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะ
  นำป้องกันแก่เกษตรกร

  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรค
  ใบร่วงในยางพาราบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยกรม
  ส่งเสริมการเกษตรได้รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ทราบ พบการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่
  จังหวัดนราธิวาส ใน 8 อำเภอ พื้นที่รวม 277,030 ไร่ โดยเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. เป็นเชื้อราสาเหตุ
  ของโรคใบร่วงที่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน แต่เคยพบการระบาดในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
  ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับทางภาคใต้ของประเทศไทย คือ ร้อนชื้นและฝนตกชุก สามารถพบได้
  ทุกสายพันธุ์ แพร่ระบาดโดยลมและฝนจึงค่อนข้างยากต่อการป้องกันและควบคุม ส่งผลกระทบต่อการ
  เจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลงร้อยละ 30 – 50 ด้วยความ
  เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางในภาคใต้ จึงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการ
  เกษตรซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง เร่งสำรวจพื้นที่การระบาดและออกให้คำแนะนำการป้องกันที่
  ถูกต้องแก่เกษตรกร

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะนำป้องกันแก่เกษตรกร


  ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการ
  ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ปลูกยาง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย กรมฯ ได้จัดทำคำแนะ
  นำการป้องกันการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในพื้นที่ และกำชับ
  ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ออกสำรวจพื้นที่การระบาดพร้อมรายงานข้อมูล
  ให้กรมฯ ทุกวันพุธ ภายในเวลา 12.00 น. รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเกี่ยวกับศัตรูพืชและแนะนำการ
  ป้องกันการระบาดของโรค ตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตรด้วย

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะนำป้องกันแก่เกษตรกร

  สำหรับลักษณะอาการของโรคจะปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะปรากฏรอยช้ำ เป็นกลุ่มเห็นได้
  ชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะแห้ง
  ตายเป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่
  สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาด
  ใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อราชนิดนี้มีผลกระทบ
  ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นเหตุให้ผลผลิตลดลง พบ
  ได้ในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่นั้น ได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ PB 311 คำแนะนำเบื้อง
  ต้นสำหรับการป้องกันกำจัดเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยบำรุงดินตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยบาง เพื่อให้ต้นยาง
  พาราสมบูรณ์ แข็งแรง และพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อราหากมีการตรวจพบโรคใบร่วง อัตราการใช้สารเคมีตาม
  คำแนะนำ ดังนี้ ใช้สาร Thiophanate Methyl พ่นลงพื้นดินบริเวณที่พบเชื้อ หรือใช้สาร Benomyl, Hexaconazole,
  Thiophanate Methyl, Triadimefon และ Difenoconazole พ่นบริเวณทรงพุ่มยางพารา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
  กำจัดเชื้อรา

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ห่วงสถานการณ์การระบาดโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวัง และให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด พร้อมให้คำแนะนำป้องกันแก่เกษตรกร  Share FB
  2.11.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias