รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ

 • รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ
  โจทย์ผู้บริโภค

  รัฐมนตรีเกษตรฯ “เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
  รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภาคอีสาน หนุนคนรุ่นใหม่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้อง
  การของลูกค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจ
  ราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้เดินทางไปยังบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
  จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น หรือ Young
  Smart Farmer ของนายปรีชา หงอกสิมมา และพบปะกับคณะกรรมการ Young Smart Farmer (YSE) ภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการ
  เกษตร โดยกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ YSF ใน 9 จังหวัดภาคตะวัน
  ออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 คน ที่จัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ พร้อมกับเน้นย้ำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำ
  ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้หลักตลาดนำการเกษตร
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน ความ
  ปลอดภัย เพิ่มช่องทางและขยายเครือข่ายการตลาดผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น พร้อมร่วมปฏิรูปภาค
  การเกษตรให้ก้าวสู่การเป็นครัวของโลกให้ได้ และยินดีประสานงานกับทุกภาคส่วนในการให้การสนับ
  สนุนทุกด้าน

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ

  ด้านนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นายปรีชา หงอกสิมมา Young Smart
  Farmer หรือ YSF จากบ้านท่าลี่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ที่มีต้นทุนความรู้โดยต่อยอดนวัต
  กรรมความคิด สู่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง “WANAPHAN” (วนพรรณ) จบการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังเรียนจบเริ่มทำงานในโครงการส่วนพระองค์มูลนิธิชัยพัฒนา ทำหน้าที่เป็นวิทยา
  กรฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจแนวพระราชดำริ ก่อนจะลาออกแล้วหันมายึดอาชีพเกษตรกร โดยนำ
  ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรที่เรียนมา บวกกับความชอบเรื่องระบบนิเวศน์ป่า และธรรมชาติมาวางแผน
  การทำแปลง เน้นเรื่องป่าไม้ควบคู่กับการทำเกษตร และยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาบริหารจัดการพื้น
  ที่แปลงของตนเอง

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ

  โดยสมัครเข้าร่วม "โครงการ Young Smart Farmer : YSF” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ด้วยเหตุผล
  3 ประการ คือ
  1.ต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางความคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

  2.ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกันหรือภาคีเครือข่ายต่างๆ และ

  3.ต้องการแสดงว่าโอกาสและการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
  ของตนเองและคนในชุมชนให้แข็งแกร่งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเคยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตร
  กรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆโดยได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ
  ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ

  สำหรับแนวทางการทำเกษตร นายปรีชา หงอกสิมมา ได้แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้น
  ที่ 14 ไร่ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ธนาคารต้นไม้ พื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี การแปรรูป
  สมุนไพรและพื้นที่ที่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แล้วนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์
  ผลิตพืชผักอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์และเครื่องสำอาง เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ สมุนไพร นำมาเป็น
  ส่วนผสมในเครื่องสำอาง อาทิ เซรั่มข้าวหอมมะลิ แชมพูและครีมนวดผมอัญชันและจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่และ
  ลิปสติก เจลอาบน้ำสมุนไพรถ่านชาร์โคล เป็นต้น ภายได้แบรนด์ “WANAPHAN” สร้างรายได้มูลค่าเฉลี่ย
  1,000,000 บาท/ปี มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม ประมาณ 1,500 คน/ปี “ในการเลือกใช้นวัตกรรม
  หรือเทคโนโลยี จะเน้นตอบโจทย์ลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเป็นหลัก โดยผลิตตามความต้องการของ
  ลูกค้า และเลือกผลิตที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้ ทำน้อยแต่เพิ่มมูลค่าของ
  สินค้ามากกว่า และนอกจากตัวเองอยู่ได้ ชุมชนรอบๆ ก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย”

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ

  สำหรับประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer ถือเป็นเวทีในการสร้างสังคมเกษตรกรรุ่นใหม่
  สายเลือดใหม่ก้าวสู่พลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจในยุคจุดเปลี่ยนของประเทศไทยในอนาคต
  คนที่เข้ามามีแต่ได้กับได้ ได้ทั้งความรู้ ได้การเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ได้เพื่อนได้สังคมของเกษตรกร
  ไฟแรงด้วยกัน ซึ่งมีทั้งคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้และคนที่มีความรู้ด้านเกษตรระดับสูงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
  ประสบการณ์ด้วยกัน ที่สำคัญ คือ นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาพัฒนาตัวเอง และสามารถถ่ายทอดพัฒนาให้
  คนในชุมชนมีความแข็งแรงอยู่ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือการขยายผลสู่ชุมชน
  ด้วยการจัดเครือข่าย ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จนเป็นชุมชนแรกของประเทศที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมลดก๊าซ
  เรือนกระจก และร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และกลุ่มโฮมเสตย์ นับเป็นเกษตรกร
  รุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จของโครงการ Young Smart Farmer ที่จะก้าวสู่ผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีตอบ


  Share FB
  31.10.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias