กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่ง

 • กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่ง
  ห้าง Modern trade

  กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
  เชื่อมโยงห้าง Tesco Lotus สร้างงานสร้างรายได้ตามนโยบายตลาดนำการเกษตรของกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า การเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
  กับห้าง Modern trade นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตร
  กรและชุมชน ตามแนวนโยบายตลาดนำการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฯ ได้มุ่ง
  เน้นความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาด รวมทั้งเสริม
  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เมื่อทราบความต้องการของตลาดแล้ว จึงนำมาวาง
  แผนให้เกษตรกรผลิต ทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพราะมีตลาด
  รองรับแน่นอน พร้อมกำชับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพสิน
  ค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความต้องการ (Demand) ให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบด้วย


  กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่ง

  ด้านนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูนและตัว
  แทนจากบริษัท Tesco Lotus ในการจัดการพืชผักสด ณ สถานที่ผลิตอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  เลขที่ 51-2-01762 ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

  ซึ่งพัฒนาจากกลุ่มส่งเสริมแปลงใหญ่พืชผักตำบลอุโมงค์ จำนวนสมาชิก 33 ราย พื้นที่ปลูกผัก 107 ไร่ 3
  งาน ผลิตพืชผัก เช่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม สะระแหน่ กะเพรา โหระพา ขึ้นฉ่าย ผักชี พริกต่าง ๆ
  มะเขือต่าง ๆ มะละกอดิบ มะนาว และพืชผักต่าง ๆ ตามฤดูกาล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ภาย
  ใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการ
  เกษตร บริหารจัดการโดยสมาชิกกลุ่มฯ จัดส่งผลผลิตให้บริษัท Tesco Lotus เพื่อกระจายสินค้าดังกล่าว
  จากสถานที่รวบรวมสินค้าของบริษัท ณ ศูนย์กระจายสินค้า (DC) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  กระจายสู่ห้างร้านในเครือของ Lotus จำนวน 133 สาขาทั่วเขตภาคเหนือ โดยมีอัตราการส่งผักจำนวน
  4-5 ตัน/สัปดาห์ ในเบื้องต้น และรถห้องเย็นมารับสินค้า ณ สถานที่ผลิตอาหาร วิสาหกิจชุมชนแปลง
  ใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ใน 5 วัน/สัปดาห์

  ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภคตามนโยบายตลาดนำการเกษตร
  ของรัฐบาล มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบายในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจาก
  เกษตรกร กับ Tesco Lotus เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยมีรายได้มั่นคงตลอดทั้งปีการ
  ส่งเสริมสินค้าเกษตรในหลากหลายมิติ ส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ เพิ่มช่องทางตลาด ตาม
  แนวทางตลาดนำการเกษตร และการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้า
  ที่ในการปฏิบัติงาน

  กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่ง


  กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่ง


  กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร ดันกลุ่มผักแปลงใหญ่ลำพูนส่ง


  Share FB
  29.10.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias