กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกร

 • กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
  ภายหลังน้ำในหลายพื้นที่ลด

  กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังสถานการณ์น้ำท่วม
  คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลเสนอขอรับเงินชดเชยตามระเบียบโดยเร็ว ส่งมอบปัจจัย
  การผลิตสนับสนุนฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดจากการที่มีพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนราษฎรใน 21
  จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากอิทธิพลของ
  พายุโพดุลและคาจิกิ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี

  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ของ
  พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการ
  น้ำจังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของยังชีพ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และมอบหมายส่วนราช
  การในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

  กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกร

  นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดทำ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ขึ้น ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่
  ผ่านมา เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้บูรณาการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชน
  ที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
  สำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการ และการซ่อมแซม 2) จัดหน่วยเคลื่อนที่
  เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ 3) การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
  และชุมชน 4) การปรับปรุงบำรุงดิน การบำบัดน้ำเสีย 5) การแจกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 6) การปล่อยปลา
  สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 7) การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 8) กิจกรรมจิตอาสา
  ดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ตามคำร้องขอ


  กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกร
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการ
  ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยเร่งลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชภายหลังน้ำลด
  เพื่อรวบรวมเสนอให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และให้บูรณาการการทำงานร่วม
  กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่อง


  กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกร

  ในส่วนของการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
  (ศทอ.) ได้จัดส่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปสนับสนุนจังหวัดที่ประสบภัย จำนวน 12 จังหวัด ภายใต้
  โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร (พืชสวน) โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้ต้นพืชสามารถเจริญ
  เติบโตและให้ผลผลิตได้เป็นปกติแล้ว จำนวน 5,656 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.91 ของเป้าหมาย
  ในขณะที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) ได้จัดส่งต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดี 28 ชนิด ประกอบด้วย พืชผัก 10
  ชนิด ไม้ผลไม้ยืนต้น 14 ชนิด สมุนไพร 3 ชนิด และอ้อยคั้นน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 85,360 ต้นให้กับสำนัก
  งานเกษตรจังหวัดในพื้นที่เพื่อมอบให้กับเกษตรกรนำไปปลูกลดรายจ่ายและสร้างรายได้ต่อไป

  กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกร

  สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการ "จิตอาสากระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด" ปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เพื่อมอบปัจจัยการผลิตในพื้นที่หมู่ 6 บ้านปากกุด
  หวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ เกษตรกรจำนวน 500 ราย และพื้นที่หมู่ 13 บ้านท่า
  สนามชัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เกษตรกรจำนวน 300 ราย โดยในวันที่ 4 ตุลาคม
  2562

  กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกร

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์
  และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอน
  มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ
  นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 7,000
  ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
  ด้วย


  Share FB
  4.10.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias