กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

 • กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
  น้ำท่วม 21 จังหวัด

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตร
  กรผู้ประสบภัยตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ สั่งการทุกจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วย
  เหลือเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด พร้อมเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืช
  เพื่อเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้งจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและพันธุ์พืชฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
  ทันที
  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม
  ชี้แจงโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งเป็น
  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความ
  ร่วมมือกันช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ใน
  21 จังหวัด โดยจะมีพิธีเปิดตัวโครงการจิตอาสาฯ จุดหลักในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณสำนักงาน
  ชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

  จากนั้นจะมีการมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการจัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่
  มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม
  ส่วนที่เหลือเป็นการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือ
  เกษตรกรผู้ประสบภัยจาก รมว.เกษตรฯ ซึ่งจะถ่ายทอดสัญญาณพิธีเปิดโครงการจิตอาสามาจาก
  จังหวัดอุบลราชธานี รวม 11 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
  เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและ
  สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อ
  ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตาม
  อำเภอต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
  รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผัก
  ระยะสั้น หรืออาชีพอื่น ๆ การให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อดูแลพืชภายหลังจากน้ำลด

  เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 3,045 กิโลกรัม เพื่อฟื้นฟู
  สภาพสวนไม้ผลหลังน้ำลด และมอบหมายศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมฯ สนับสนุนพันธุ์พืช จำนวน
  28 ชนิด ประกอบด้วย พืชผัก 10 ชนิด ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปูเล่ คะน้าแม็กซิโก พริก มะเขือ มะตูมมาเลย์
  ผักหวาน ผักไผ่ ผักเชียงดา เมล็ดพืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 14 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะม่วง ส้มโอ มะละ
  กอ มะดัน ขนุน ไผ่ ลำไย ลิ้นจี่ มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม หม่อน แก้วมังกร สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่
  ผักชีลาว โหระพา กะเพรา รวมทั้งอ้อยคั้นน้ำ รวม 85,360 ต้นให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดต่าง ๆ
  ในโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน โดยให้บูรณาการความร่วม
  มือกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานอื่น ๆ และภาคเอกชน เข้าไปช่วยเหลือดูแล ทำความ
  สะอาด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ รวมทั้ง
  ให้มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ มายังกรมส่งเสริมการเกษตรจน
  กว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด


  Share FB
  21.9.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias