ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ

 • ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ
  ส่วนกุศลให้กับพะยูนที่ได้ตายลงในท้องทะเลไทย

  สัตวแพทย์หญิง นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทย
  ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย พัฒนา ,
  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช , นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิดี
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) , นายสัตวแพทย์ บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์
  ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) , ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
  ข้องกับการดูแลพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" เข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพะยูนเพศหญิง "มาเรียม"
  , พะยูนเพศผู้ "ยามีล" และพะยูนตัวอื่นๆที่ได้ตายในท้องทะเลไทย พร้อมถวายผ้าบังสุกุลและจตุปัจจัยไทย
  ธรรม ณ ศาลาพระยานิกรบดินทร วัดกัลยาณมิตร เพื่อเป็นการระลึกถึงพะยูนมาเรียมผู้เป็นสัญลักษณ์ของ
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ทะเล และลดการทิ้งการใช้ขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล ซึ่งพะยูน
  "มาเรียม" ได้ตายในวันที่ 17 สิงหาคม และพะยูน "ยามีล" ตายในวันที่ 22 สิงหาคม หลังได้พยายามสุด
  ความสามารถแล้วในการช่วยชีวิต

  สำหรับปีนี้ประเทศไทยได้สูญเสียพะยูนจากท้องทะเลแล้วกว่า 17 ตัว ภายในเวลาไม่ถึง 8 เดือน โดยเฉพาะ
  ทะเลตรังมีพะยูนตายมากสุดถึง 6 ตัว ถือเป็นอัตราการตายที่สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการเกยตื้น
  ตายประมาณ 10-13 ตัว ทั้งนี้ ซากลูกพะยูน “มาเรียม” จะถูกนำมาสตัฟฟ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ให้มนุษย์
  เห็นโทษและความร้ายกาจของขยะทะเล ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตสัตว์ทะเลต้องตายจำนวนมากใน
  ทุกปี หลังพะยูนตายจากการกินขยะทะเลที่ปะปนอยู่ตรงแหล่งหญ้าทะเล เช่นเดียวกับ "ยามีล" จะนำมา
  สตัฟฟ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ต่อต้านขยะทะเลและขยะพลาสติกเช่นกัน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้
  ประชาชนเห็นความสำคัญของสัตว์ทะเลหายากและการหยุดทิ้งขยะลงคลองลงแม่น้ำต้นเหตุของขยะที่
  ไหลลงสู่ทะเล

  ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ

  ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ

  ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ

  ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพะยูน "มาเรียม" และ "ยามีล" ร่วมกันทำบุญอุทิศ

  Share FB
  24.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias