วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

 • วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

  นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้
  ความสำคัญการลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลงานการวิจัยพัฒนาถ่ายทอด
  สู่ผู้ประกอบการ ซึ่งกรมมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบ
  บำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
  พื้นที่เพื่อสนับสนุนเอื้อประโยชน์ในการให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชน เป้าหมายให้
  บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการ
  อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้าง
  รายได้ให้กับ SMEs และชุมชนซึ่งจากที่มีข้อมูลที่ได้รับจากสภาเกษตรกรในอำเภออัมพวา จังหวัด
  สมุทรสงคราม

  ชุมชนส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเป็นมะพร้าวผลและเตรียมเป็นมะพร้าวดำส่งตลาดสด หรือเตรียมเป็นมะพร้าว
  ขาวส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อทำกะทิ ในกระบวนการผลิตพบปัญหาการทำมะพร้าวขาวนั้น ก่อให้เกิด
  น้ำเสียในขั้นตอนของการแช่ชิ้นเนื้อมะพร้าวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการดองแม้ว่าจะเป็นการผลิตใน
  ครัวเรือน ในชุมชนเล็กๆ หรือล้งมะพร้าวขาวก็ตามและน้ำเสียที่เกิดขึ้น หากถูกปล่อยลงสู่คลองในท้อง
  ร่องสวนที่เชื่อมกับคลองซอย ลำประโดง และเชื่อมโยงกับคลองสาขา คลองหลัก แม่น้ำสายหลัก และ
  แหล่งดินธรรมชาติในร่องสวนนั้น ๆ โดยไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหา
  สิ่งแวดล้อมตามมาในวงกว้าง

  วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว


  ในขณะที่กรมวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการบำบัดน้ำเสีย จึงจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
  เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและให้ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการชุมชนพื้นที่จังหวัด
  สมุทรสงคราม กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานมีความความเชื่อม
  โยง เป้าหมายให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
  และสังคม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
  เป็นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ เสริมสร้างการเติบโตของชุมชนบนคุณภาพ
  ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ผ่านมากรมได้การดำเนินงานนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ
  เสียส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการ
  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและให้ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบ
  การชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2562
  ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้น
  และการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใหม่ กับผู้ประกอบการมะพร้าวขาว OTOP ในพื้นที่ จังหวัด
  สมุทรสงคราม

  รวมทั้งสร้างความตระหนักในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการฝึกอบรมจะให้ความ
  รู้ความเข้าใจในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออกแบบและการเตรียมวัสดุสำหรับ
  การทำระบบบำบัดน้ำเสียฝึกปฏิบัติการเตรียมพื้นคอนกรีต/สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียฝึกปฏิบัติการทำ
  ถังสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียปฏิบัติการทำระบบดักไขมันปฏิบัติการทำระบบเติมอากาศและระบบกรอง
  อย่างง่ายปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดปฏิบัติการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
  โดยการฝึกอบรมเน้นฝึกอบรมปฏิบัติการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง

  วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

  เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

  วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

  วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

  วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว

  วศ. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว


  Share FB
  23.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias