• กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

  วันที่10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติ
  การ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประ
  จำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมกิจ
  กรรม ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
  อาจณรงค์ 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

  นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องจากมติ
  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้น
  ไม้ประจำปีของชาติ และกรมป่าไม้ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนคนในชาติทุกหมู่เหล่า
  ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ กทพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  คมนาคมจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนี้ขึ้น  โดย กทพ. ได้จัดเตรียมไม้ยืนต้น จำนวน 9 ต้น และกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 94 ต้น ได้แก่
  ขนุน มะม่วงน้ำดอกไม้ และพิมเสนมัน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูก
  ในพื้นที่ด้านข้างด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3 ทาง
  พิเศษเฉลิมมหานคร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักอยู่เสมอถึงภารกิจ
  และความรับผิดชอบ ที่มีต่อสังคม โดยสะท้อนให้เห็นด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ
  ที่ กทพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิม
  พระเกียรติ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ที่นำผู้ใช้บริการ ทางพิเศษและพนักงาน
  ไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
  ที่นอกจาก จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน และเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนแล้ว
  ยังเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากร กทพ. ให้เกิดความรักความห่วงแหน
  ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่บรรยากาศได้เป็น
  อย่างดี นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังสามารถนำมาเป็นอาหารแก่พนักงานที่ด่านฯ ได้อีก
  ด้วย" นายดำเกิงฯ กล่าวในท้ายที่สุด


  Share FB

  110817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias