เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

 • เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

  เกษตรอำเภอเขาย้อยร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือก
  พันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
  ให้เกษตรกรขายข้าว GAP ได้ราคาสูง และสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่นางสาวสุจิรา
  กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตร
  อำเภอเขาย้อย ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  (นาแปลงใหญ่) ซึ่งอำเภอเขาย้อยมีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย 1) กลุ่มนา
  แปลงใหญ่ตำบลบางเค็ม 2) กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย ตำบลทับคาง 3) กลุ่มนา
  แปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองชุมพล พื้นที่รวม 2,479 ไร่ 3 งาน มีสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน
  170 ราย

  เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

  ในปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน
  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ดำเนินการประสานเชื่อมโยงการตลาดกับ
  โรงสีทวีรวมมิตร 2 จังหวัดเพชรบุรี ในการรับซื้อข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 จากสมาชิกผู้เข้าร่วม
  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นาแปลงใหญ่ของอำเภอเขาย้อย และมีการจัด
  ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงตลาด ข้าวเปลือก
  พันธุ์ปทุมธานี 1 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 8
  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงตลาด
  ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่และผู้ซื้อ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่าย
  และการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว
  จำนวน 59 ราย พื้นที่จำนวน 600 ไร่ 2 งาน คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 515 ตัน ดังนี้

  1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบางเค็ม จำนวน 21 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 159 ไร่ 2 งาน คาดการณ์ผล
  ผลิตน้ำหนักสด จำนวน 152 ตัน
  2) กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย ตำบลทับคาง จำนวน 24 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 256
  ไร่ คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 223 ตัน
  3) กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองชุมพล จำนวน 14 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 185 ไร่
  คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 140 ตัน

  ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อยร่วมกับหน่วยงานภาคีดังกล่าวใช้
  กระบวนการตลาดนำการผลิต โดยสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีใบรับรอง
  มาตรฐาน GAP จะได้ราคาสูงกว่าการตลาดทั่วไปประมาณ 200 – 500 บาทต่อตันเกษตรอำเภอเขา
  ย้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเชื่อมโยงการตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว
  ในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มนาแปลง
  ใหญ่ให้มีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต ผลลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการ
  เชื่อมโยงการตลาดและมีตลาดรองรับที่แน่นอน รวมทั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการที่เข้ม
  แข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความ
  มั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

  เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1


  Share FB
  9.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias