กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน

 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน
  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

  วันที่ 8 สิงหาคม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ชุมชน
  ไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการจัดการ
  ขยะในชุมชน(ชุมชนปลอดขยะ) โดยจุดแรกไปยังบ้านต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และขยะ
  รีไซเคิล ของนายประจวบ กลั่นศรี ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ เนื่องจากรถเก็บขยะไม่
  สามารถเข้าไปเก็บขยะได้ ก่อนที่จะมีการพัฒนาและจัดการขยะในบ้านของตนเอง โดยขยะรีไซ
  เคิลจะแยกไว้ขาย ขยะอินทรีย์ ใช้เป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงไส้เดือน ส่วนขยะทั่วไปกับขยะอันตรายจะ
  มีน้อย โดยจะแยกเพื่อเอาไปให้เทศบาลจัดการต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดการน้ำทิ้งในครัวเรือน
  โดยจะเอาน้ำทิ้งใส่โอ่งใหญ่ แล้วนำไปรดต้นไม้ต่อไป ต่อมาจุดที่ 2 ไปยังบ้านต้นแบบการจัดการ
  ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล ของนายวันชัย เจริญผล ซึ่งเป็นบ้านริมน้ำที่เคยมีปัญหาการจัดการขยะ

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน
  ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลและนำมาประยุกต์ใช้ที่บ้านตนเอง โดยคัดแยกขยะ 4 ประเภท
  ขยะอินทรีย์ พวกเศษอาหารโดยใช้ถังไร้ก้นฝังดิน เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ส่วนใบไม้ที่
  ปลูกตามบ้านก็จะกวาดรวมไว้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ และพืชดอกต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ที่
  บ้าน ซึ่งทุกคนในบ้านมองว่าขยะไม่ใช่ปัญหา สามารถจัดการได้ในบ้านตัวเอง จุดที่ 3 บ้าน
  ผู้นำชุมชน ของนายบุญกึ่ง ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นจุดเรียนและขยายผลด้านการจัดการขยะของ
  ชุมชน และบ้านตัวอย่างที่ดำเนินการด้านการจัดการขยะ เพื่อเป็นตัวอย่างให้บ้านอื่น ๆ ใน
  ชุมชนได้เรียนรู้และไปขยายผล และจุดที่ 4 ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดช่องลมให้นัก
  เรียนได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ โดยขยะรีไซเคิลจะรวบรวมไปขายเพื่อนำไปทำกิจกรรม
  ในโรงเรียน มีการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ ทั้งเศษอาหารในโรงเรียน จะนำไป
  ทำปุ๋ยหมักและนำไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งทางโรงเรียนยังได้วางแนวทางเพื่อส่งเสริม
  การลดขยะพลาสติกในโรงเรียน โดยจะให้ทุกคนในโรงเรียนใช้แก้วน้ำ กระบอกน้ำส่วนตัว
  เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกด้วย

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาส่งเสริมจัดการขยะในชุมชน ได้มีการรณรงค์ให้ทุกครัว
  เรือนคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท และมีการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอย
  มีการประชุมประชาคมชาวบ้านกำหนดเป็นกติการ่วมกันในชุมชน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
  เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุม
  ชนจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ การรณรงค์การนำวัสดุมาใช้ซ้ำ การรณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือ
  ตะกร้าไปจ่ายตลาด โดยมีการจัดการขยะแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานกับโรง
  เรียนวัดช่องลม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน โดยดำเนินการจัดตั้งธนาคาร
  ขยะในโรงเรียน ขยะรีไซเคิลจะรวบรวมไปขายเพื่อนำไปทำกิจกรรมในโรงเรียน จนทำให้คนใน
  ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนมีปริมาณลดลงร้อยละ
  36.55 จากที่มีปริมาณขยะเฉลี่ย 12.53 ตันต่อวัน เหลือเพียง 7.95 ตันต่อวัน และมีการนำขยะอินทรีย์
  และขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น คนในชุมชนมองว่าขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนไม่เป็น
  ปัญหา สามารถจัดการได้ในบ้านของตนเอง โดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยเฉพาะขยะรีไซเคิล
  รวมทั้ง ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เป็นบ้านต้นแบบด้านการ
  จัดการขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ชุมชนข้างเคียง และ
  หน่วยงานภายนอก

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน


  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จัดการขยะในชุมชน ชุมชนไผ่กองดิน ต.ไผ่กองดิน

  Share FB
  8.8.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias