กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง

 • กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง
  พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดความเสียหาย

  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะ
  นี้และจากมติที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
  ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการรับ
  สถานการณ์ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่ง
  การให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
  ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ทราบปริมาณสถาน
  การณ์น้ำ

  โดยเร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อม
  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ (War Room) จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และวางแผนการช่วย
  เหลือเกษตรกร รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรให้
  แก่เกษตรกร ผ่านกลไกของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหา
  ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย
  สำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตร
  กรที่ประสบภัยแล้ง และเตรียมการวางแผนระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้น
  ที่ โดยแนะนำวิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงประกอบกับแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
  การเพาะปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยทดแทนการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

  กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง
  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเตือนเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืช ให้มาปรับปรุง
  ทะเบียนเกษตรกร หรือหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
  การเกษตรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ปลูก หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
  ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสมโดยด่วนที่สุด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของ
  กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้บริการต่อไป อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับ
  ปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนการจัดทำข้อมูล
  สถานการณ์เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เสียหายผ่านระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
  (รต.) ได้เร่งรัดให้จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และ
  ปรับปรุงข้อมูลทุกวันอังคารของสัปดาห์

  กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือตาม
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 โดยเร็ว และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้
  ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด เร่งดำเนินการให้
  ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการ
  เกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันต่อไป ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตาม
  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
  เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตร
  กรตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น
  ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

  กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง


  กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง  Share FB
  23.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias