อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน์

 • อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน์

  ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เลือกสถานที่จัดงานสัมมนา ส.ส. พรรค
  พลังประชารัฐ (พปชร.) ณ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบริเวณที่อุทยานแห่ง
  ชาติทับลานจับกุมดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราช
  การกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยรายละเอียด
  ข้อมูลความเป็นมาเกี่ยวกับการจับกุมดดำเนินคดี 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท ดังกล่าวว่าเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
  พ.ศ.2555 ได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดดำเนินคดี 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท โดยตรวจพบมีสิ่งก่อ
  สร้างลักษณะเป็นที่พัก 1 หลัง มีการปลูกต้นมะม่วงไว้เกือบเต็มพื้นที่ คำนวณพื้นที่ได้ประมาณ 20 ไร่ จึงแจ้ง
  ความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว ปจว. ข้อ 9 คดีอาญาที่ 560/55 ลงวันที่ 9
  พฤษภาคม 2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ และอุทยานแห่ง
  ชาติทับลาน ได้เข้าตรวจยึดดำเนินคดีเพิ่มเติมกับ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท

  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกสร้างอาคารและบ้านพัก ลักษณะเป็นรีสอร์ท และมีการเปิดให้บริการกาง
  เต็นท์และบ้านพัก ซึ่งพบมีสิ่งปลูกสร้าง 18 รายการ อาทิ สระน้ำ บ้านไม้ในลักษณะต่างๆ อันเป็นความผิด
  ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้กับพนัก
  งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว ตามที่ได้กล่าวโทษร้องทุกข์ไว้แล้ว เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำ
  ความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปโฆษก ทส. กล่าวต่อไปว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
  ได้มีการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวมาโดยตลอด

  อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน์

  จึงได้มีการชะลอการพิจารณาการติดประกาศ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504
  เนื่องจากต้องการหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
  พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติทับลาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
  เพื่อประกาศใช้มาตรา 22 กับแปลงที่ดินที่ถูกดำเนินคดีต่อไป ด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน
  แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวชี แจงเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่ได้จับกุมดำเนินคดีดังกล่าว อยู่ในเขตอุทยานแห่ง
  ชาติทับลานทั้งแปลง และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ตามกฎ
  กระทรวง ฉบับที่ 239 (พ.ศ. 2510) กฎกระทรวง ฉบับที่ 812 (พ.ศ. 2521) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 895 (พ.ศ.2523)
  ซึ่งกรมป่าไม้ ไม่เคยมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ สปก. เข้าไปดำเนินการปฏิรูป และพื้นที่ดังกล่าวมิได้อยู่ในพื นที่ทับ
  ซ้อนกับพื้นที่สปก. ตามประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินฯ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2521 แต่อย่าง
  ใด

  ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานี
  ตำรวจภูธรวังน้ำเขียว ทราบว่า อัยการเจ้าของสำนวนคดีได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว และแจ้ง
  เหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา มายังสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แต่สถานีตำรวจภูธร
  วังน้ำเขียว ก็ไม่ได้ดำเนินการแจ้งให้อุทยานแห่งชาติทับลานทราบ ตามมาตรา 146 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
  พิจารณาความอาญา ซึ่งจากการตรวจสอบเหตุผลที่อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนั้น เนื่องจาก สนง.สปก.จ.นคร
  ราชสีมา ได้ให้ข้อมูลต่ออัยการว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็น
  เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2521ทั งนี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จ
  จริง เพื่อนำเสนออัยการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมได้ให้นโยบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า จะต้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดยึดถือครอบครองที่ดินซึ่งเป็น
  สมบัติของชาติ ไม่มีการละเว้นให้แก่นายทุนหรือผู้บุกรุกรายใดอย่างเด็ดขาดอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ กล่าวยืนยัน
  ในที่สุด

  อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน์

  อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน์


  อัยการสั่งไม่ฟ้อง 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กรมอุทยานยันขอพิสูจน์  Share FB
  23.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias