เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่

 • เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่
  ทันสมัยในงาน “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
  ร่วมศึกษาดูงานการจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ “ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณ
  รัฐประชาชนจีน จำนวน 3 รุ่น 3 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562 ชมเทคโน
  โลยีการผลิตพืชที่ทันสมัย พร้อมศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค และเจรจาธุรกิจกับผู้
  ประกอบการของจีนและประเทศอื่น ๆ

  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศิลปากร
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง
  เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ภายใต้แนวคิด
  “Live Green, Live Better” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
  จีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าพืชสวน ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพของไทย และสร้างเครือข่ายด้าน
  การค้าในเวทีนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในลักษณะสวนถาวรภายนอกอาคาร
  พื้นที่ราว 1,000 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งเป็นการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการ
  ข้อมูลด้านสินค้าเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจา
  ธุรกิจ โดยการนำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรศึกษาดูงานการจัดงาน เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ทันสมัย
  ศึกษาแนวโน้ม ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในจีน การประชุมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนและ
  ประเทศอื่น ๆ รวม 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับ
  สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

  เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่

  สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน Beijing EXPO 2019 กลุ่มเป้าหมายมี 3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย
  เกษตรกร จำนวน 7 คน ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่สนใจ ไม่เกิน 14 คน และข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง
  จำนวน 4 คน ระยะเวลาศึกษาดูงาน จำนวน 3 รุ่น มีดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562 รุ่น
  ที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 หลัก
  เกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงานจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรด้านพืชสวนเป็นหลัก
  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเข้าร่วมกิจ
  กรรมของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง เป็น Smart Farmer ต้นแบบ/Young Smart Farmer ต้นแบบ/เกษตรกรแปลง
  ใหญ่/ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผู้ได้รับรางวัล
  ระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ เป็นต้น และหากได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รวมทั้งไม่
  เคยเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศของกรมฯ มาก่อน ภายในระยะเวลา 2 ปี

   

  เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่

  นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ Young Smart Farmer จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือก
  ให้เข้าร่วมศึกษาดูงานในรุ่นแรก เล่าว่า จากการได้พบชาวจีนที่มาเข้าคิวยาวเหยียดเพื่อรอชิมผลไม้ยอดฮิต
  ของไทย คือ ทุเรียน เขาบอกว่า ทุเรียนไทยเป็นที่นิยมและชื่นชอบถูกปากชาวจีนมาก และจากการที่เจ้าหน้า
  ที่ของไทยได้ประสานงานให้กับคณะดูงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการจีน สิ่งที่ผู้
  ประกอบการจีนเน้น คือ ต้องการให้เกษตรกรไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและความ
  ปลอดภัย โดยพบว่าสินค้าของไทยเมื่อนำไปวางที่ประเทศจีนมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งหากไทยทำสินค้าคุณภาพ
  เขายินดีรับซื้อแน่นอนโปรแกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำคณะศึกษาดูงาน ในงาน Beijing EXPO 2019
  ประกอบด้วย Thailand Pavilion (บ้านไทย) อาคารแสดงสินค้าและบริการข้อมูลประเทศไทย (บ้านไทย) สร้าง
  ขึ้นภายใต้แนวคิด The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร แสดงให้เห็น
  ถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทย ผ่านบ้านไทย
  โบราณและสวนไทยด้วยแนวคิด “ซูเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน” มีการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร และไม้
  ดอกไม้ประดับที่หลากหลาย เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด

   

  เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่

  กิจกรรมภายใน Thailand Pavilion มีนิทรรศการหมุนเวียน 6 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน – 6

  พฤษภาคม 2562 แสดงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ Theme : Warm Welcome…Wonderful ครั้งที่ 2 วันที่
  17 – 21 พฤษภาคม 2562 แสดงทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 3 หมอนทอง มะม่วงพันธุ์แก้วศรีสะเกษ กระบวน
  การผลิตมาตรฐานของทุเรียน Theme : Thai Exotic Fruits, luxury taste ครั้งที่ 3 วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2562
  แสดงผลไม้ มังคุด ทุเรียน ลำไย มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนุน สับปะรด กล้วย มะละกอ Theme : Miracle Fruits Make
  Happy Life แนะนำมังคุด “ราชินีแห่งผลไม้” หรือ Queen of Fruits ให้ผู้ร่วมงานชาวจีนได้ชมและชิม พร้อมแสดง
  คุณประโยชน์และข้อมูลโภชนาการของผลไม้ไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2562 แสดงพืชผัก สมุนไพร
  ผลิตภัณฑ์แปรรูป Theme : Well-Being, Green Living ครั้งที่ 5 วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2562 แสดงผลไม้ต่างๆได้
  แก่ ลำไย มะพร้าว และมะม่วง Theme : Thai Fruit Thai Fresh ครั้งที่ 6 วันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 แสดง
  กล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ อาทิ ปทุมมา หน้าวัว ไม้ตัดใบ พวงมาลัย และเครื่องประดับกล้วยไม้ เพื่อส่งเสริมการ
  ใช้ประโยชน์ Theme : Inspired-Exotic Thai Orchids : Amazing Exotic Thai Orchids นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ
  การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยภาคต่าง ๆ การจัดนิทรรศการถาวร
  Thailand, Kitchen of The World ประเทศไทยครัวของโลก แสดงสินค้าพืชสวน สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า Thai
  Select ที่มีมาตรฐานและคุณภาพในการส่งออกต่างประเทศ เช่น เครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูป ข้าวเหนียวมะม่วง
  อบกรอบฟรีซดราย เป็นต้น  เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่

  อลุ่ยฟู๋หลง ออแกนิกส์ ฟาร์ม (Lvfulong Organic Farm) ในเมืองเหยียนชิ่ง ปักกิ่ง ตั้งขึ้นในปี 2545 ผลิตผัก
  อินทรีย์แบบครบวงจร ทั้งการปลูกพืชผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือน การแปรรูปผัก จัดจำหน่าย รวม
  ถึงเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงศัตรูพืช มีผักอินทรีย์ที่ปลูกมากกว่า 30 ชนิด เช่น
  แตงกวา ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ ผักสลัดต่าง ๆ เป็นต้น

  เหอหม่า เฟรช (Hema Fresh) ร้านค้าปลีกของอาลีบาบาที่คิดค้นขึ้นเพื่อปฏิวัติรูปแบบการค้าปลีกของจีน
  เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแนวใหม่ที่ผสมผสานการซื้อของทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน ลูกค้าสามารถ
  เดินเลือกซื้อสินค้าได้ ด้วยการใช้ Smart Phone สแกน QR Code ดูรายละเอียดสินค้าที่วางขายว่ามีกระบวน
  การผลิตและที่มาอย่างไร เมื่อเลือกซื้อสินค้าแล้วสามารถเลือกให้จัดส่งมาที่บ้านซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร
  แล้วรอรับภายใน 30 นาที

  เปิดโลกทัศน์คัดเกษตรกรผลงานเด่นร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่
  สถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรจีน เป็นหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชน
  จีน มีการส่งเสริมและวิจัยเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น การเกษตรในสังคมเมือง การปลูกพืชไร้ดิน การปลูก
  ผักในน้ำ Hydroponics การใช้แสง LED สวนในครัวเรือน เป็นต้น อีกทั้งยังพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
  ข้องและการออกแบบวางแผนพืชสวนทางการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลาดขายส่งซินฟาตี้
  เป็นพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรต่าง ๆ เช่น ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ธัญพืช วัตถุดิบสินค้าทะเล ใบชา และ
  เครื่องปรุงอาหาร ปัจจุบันมีขนาดพื้นที่ตลาดทั้งสิ้น 700 ไร่ มีมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
  และทวีปเอเชีย โดยผักผลไม้สดเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนสูงที่สุดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงาน Beijing EXPO 2019 มีจำนวนประเทศและองค์กรระหว่าง
  ประเทศเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 110 ประเทศ/องค์กร ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความไว้วาง
  ใจและถูกนำเสนอให้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ประเทศ สำหรับต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมระดับ VVIP หรือ
  Super VIP ประกอบด้วย เยอรมัน กาตาร์ ญี่ปุ่น และไทย มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมจากประเทศต่าง ๆ เช่น เอกอัคร
  ราชทูตประเทศอาเซอร์ไบจานประจำกรุงปักกิ่ง ผู้แทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้แทนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรต
  รวมทั้งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่องจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

  “จากการประมาณการโดยใช้หลักสถิติ คาดว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่จัดงาน จะมีผู้เข้าเยี่ยมชม
  Thailand Pavilion (บ้านไทย) ไม่ต่ำกว่า 800,000 คน ซึ่งการเข้าร่วมงาน Beijing EXPO 2019 ครั้งนี้จะเป็นการ
  สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจีนอีก 16 ล้านคน ได้รู้จักสินค้าเกษตรไทยและแสดง
  ศักยภาพสินค้าเกษตรของไทยที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกมากขึ้น”
  Share FB
  18.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias