ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน

 • ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน

  เมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรม
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมและการแถลงข่าวในการวางแผนและ
  กำหนดมาตรการตรวจตราดูแลสัตว์ทะลหายาก (พะยูน) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนต่อไป
  โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์
  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทาง
  ทะเลและชายฝั่ง และดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. กรม
  อุทยานฯ สนง.ทสจ.กระบี่ ผู้แทนจากกองทัพเรือ กอ.รมน.กระบี่ รวมถึงนายอำเภอพื้นที่ที่ติดชาย
  ฝั่งทะเลทั้ง 5 อำเภอ ประมงจ.กระบี่ ประชาสัมพันธ์ จ.กระบี่ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม
  และแถลงข่าวในครั้งนี้

  นายจตุพร บุรุุุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ปัจจุบันพะยูนในประเทศ
  ไทยมีจำนวน 200 - 250 ตัว โดยพะยูนเป็นสัตว์สงวนตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
  ซึ่งพะยูนทั้งประเทศพบที่ จ.ตรัง 70% จากการสำรวจการเกยตื้นของพะยูนในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่าน
  มา พบการเกยตื้นเสียชีวิตจำนวน 5 ตัว และพบลูกพะยูนเกยตื้น 2 ตัว คือน้องมาเรียม และน้องยามีล
  ซึ่งตอนนี้กรม ทช. ได้รับไปอนุบาลดูแลเพื่อเตรียมปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ โดยการเกยตื้นเกิดจาก
  ภัยคุกคามทางด้านการประมง 89% ป่วยตาย 10% และอื่นๆ 1%

  นายจตุพร อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมทำแผนและกำหนดมาตรการในการ
  แก้ไขปัญหาการเกยตื้นของพะยูน แบ่งออกเป็น มาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะสั้น และมาตรการ
  ระยะยาว อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ ให้เกิดความรักและหวงแหน
  ในทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงช่วยกันดูแล ปกป้อง และทำประมงอย่างถูกกฎหมาย พร้อมกับ
  จัดตั้งศูยน์เฝ้าระวังทั้ง 4 จุดในการดูแลพะยูน นอกจากนี้ ในอนาคต กรม ทช. จะร่วมมือกับกองทัพ
  เรือ กรมอุทยานฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกอง
  กำลังพล อุปกรณ์ เรือลาดตระเวน และเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ในการปกป้อง ดูแลทรัพยากร
  พะยูนและสัตว์ทะเลหายากให้อยู่คู่กับท้องทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันสืบไป

   

  ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน

  ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน

  ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน

  ทช. ร่วมหารือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนและมาตรการในการดูแลพะยูน


  Share FB
  16.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias