• กรมหม่อนไหม เปิดศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย เตรียมพร้อมเชื่อมโยง
  การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

  นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวใน
  โอกาสเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม เพื่อ
  สนับสนุนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวหม่อนไหม" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
  เกียรติฯ หนองคาย (ส่วนแยก) บ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ว่า
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
  ด้านการเกษตรแก่ เกษตรกร ประชาชนตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดย
  มีนโยบายสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เป็น แหล่งเรียนรู้และท่อง
  เที่ยวในวิถีเกษตร นอกจากนี้ ในโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 กระทรวง
  เกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์บริการอำนวย
  ความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กรมหม่อน
  ไหมได้จัดทำ "โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านหม่อนไหม เพื่อสนับสนุนศูนย์
  เรียนรู้และการท่องเที่ยวหม่อนไหม" ขึ้น

  ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ที่เดินทางในช่วงสงกรานต์แล้วยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของกรมหม่อนไหม
  องค์ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมสู่สาธรณชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการ
  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลิต
  ภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาและ
  เพิ่มรายได้ภาคเกษตรจากการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อ
  ให้เกิดความยั่งยืน


  นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่ากรม
  หม่อนไหมเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมสู่เกษตรกรผู้ประกอบ
  การ นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการพื้นที่
  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 16 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี ตาก น่าน แพร่
  เชียงใหม่ สกลนคร นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น หนองคาย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ
  อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ และชุมพร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
  เชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

  สำหรับ "โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียน
  รู้และการท่องเที่ยวหม่อนไหม"ในครั้งนี้ จัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จังหวัด
  หนองคาย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหมที่โดดเด่น
  เช่น การทอผ้าไหมลายโบราณ การเลี้ยงไหมไทยพื้นบ้าน ไหมป่าดาหลา และ
  ไหมป่าอีรี่ การใช้วัสดุธรรมชาติมาฟอกย้อมเส้นไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  จากหม่อนไหม ฯลฯ นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีพื้นที่ติดกับถนนสายหลัก และติดกับ
  แม่น้ำโขง ทำให้บุคคลที่สัญจรไปมาสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และยังเชื่อมโยง
  กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย กรมหม่อนไหมจึงได้คัดเลือกพื้นที่ ศูนย์หม่อนไหม
  เฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวหม่อนไหม และ
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสนองนโยบายรัฐบาล ในการ
  ให้บริการประชาชน

  อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
  ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม เผยแพร่กิจกรรมงานและสร้างการรับรู้งานด้านหม่อน
  ไหม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหม่อนไหม เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรจากการ
  จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านการเกษตร ในลุ่ม
  น้ำโขง รวมถึงเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน
  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
  หน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคายศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
  เกษตรหนองคาย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดหนองคาย และชมรมรักษ์ผ้าไทยหนองคาย

  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการอุทยานไหมป่าดาหลา ไหม
  อีรี่และไหมพื้นบ้านนิทรรศการผ้าโบราณเมืองหนองคาย นิทรรศการทายาทหม่อน
  ไหมนิทรรศการฟองย้อมด้วยวัสดุย้อมสีจากธรรมชาติ สาธิตการแปรรูปและผลิต
  ภัณฑ์จากหม่อนไหม นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเที่ยวชมงานสามารถชิมผลหม่อนสด
  จากต้น และชิมผลิตภัณฑ์อาหารจากหม่อนและไหม เช่น น้ำมัลเบอรี่ น้ำดาหลา
  เบอรี่ ไอศกรีมโบราณจากน้ำมัลเบอรี่ ชาใบหม่อน แซนวิสแยมมัลเบอรี่ อาหาร
  จากดักแด้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคุณ
  ภาพในราคาถูกจากผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรโดยตรง

  ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้จากการจัดทำ "โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อน
  ไหม เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวหม่อนไหม" ในครั้งนี้ นอก
  จากจะเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยของกรมหม่อนไหมและองค์ความ
  รู้ด้านหม่อนไหมให้แก่ประชาชน เกษตรกร และผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ สามารถนำ
  ไป ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้แล้วยังเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อน
  ไหมของเกษตรกรช่วยสร้างรายได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
  และเพิ่มรายได้ภาคเกษตร จากการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้คาดหวังว่าเกษตรกร ประชาชนและเยาวชนที่
  เข้าร่วมงานจะเกิดความรัก ความหวงแหนในอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และช่วย
  กันสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไปCopyrigh © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias