ทช. ชี้แจงข้อกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะสีชัง

 • ทช. ชี้แจงข้อกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะสีชัง

  ปัจจุบันบริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
  และมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก รวมถึงบริเวณรอบเกาะสีชังยังเป็นที่จอด
  เรือชนิดต่างๆ เช่น เรือบรรทุกสินค้า เรือลากจูง เรือประมง และเรือโดยสาร เข้ามาจอดและสัญจรจำนวนมาก
  ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีการแอบลักลอบ เท ทิ้ง ระบาย ของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย
  รวมทั้งสิ่งปฎิกูล ลงสู่ท้องทะเล ทำให้ก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณทะเลและชายฝั่ง

  ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงปฏิบัติงานด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงร่วมกับเทศบาลเกาะสีชัง จัดประชุม "มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี" ในวันที่ 9 ก.ค.62 โดยมีนายจตุพร
  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่า
  ราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายกสมาคมประมง นายกสมาคมผู้ประกอบ
  การขนส่งสินค้าทางน้ำ และนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลัง ตลอดจนคณะผู้บริหารกรม ทช. ชุดปฏิบัติการ
  พิเศษฉลามขาว หัวหน้าส่วนราชการ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า รวมถึงผู้ประกอบการทางทะเล หน่วยงานภาคเอก
  ชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแปซิฟิค 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ต.แสนสุข
  อ.เมือง จ.ชลบุรี

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทสงทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในวันนี้ กรมฯ ได้ให้หัวหน้ากลุ่มนิติ
  การ ดำเนินการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานราชการ นายจ้าง ผู้ประกอบการธุรกิจทางทะเลและ
  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางทะเล ให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ที่ 518/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3และมาตรา
  27 แห่ง พรบ.ทช. 2558 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอ
  เกาะสีชังและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อระงับการกระทำ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
  รุนแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่
  จะร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เกาะสีชังและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ คาดว่าข้อกฎหมาย
  ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2562 นี้


  Share FB
  10.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias