• รวมพลัง3ประสานผลักดันประชารัฐ พัฒนา 52 ชุมชนริมคลองทั่วกรุงปลอดขยะ

  เปิดตัว 3 ประสาน "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม-เครือข่ายพัฒนาชุมชนและ
  สิ่งแวดล้อมคูคลอง-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน" ขับเคลื่อนโครงการ "ประชารัฐ
  ร่วมใจ สร้างวินัยจัดการขยะชุมชนริมคลอง" ปลุก 52 ชุมชนริมคลองลาดพร้าว
  -บางซื่อ เรียนรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3Rs เพื่อพัฒนาสู่ความ
  เป็น "ชุมชนปลอดขยะ" (Zero Waste) ลดปัญหามลพิษ ขยะอุดตัน กีดขวางการ
  ระบายน้ำในคูคลอง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ประเดิมนำร่องทันทีที่
  "ชุมชนต้นแบบศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54" เขตสายไหม

  นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล
  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการกำหนดมาตรการในการกำจัดขยะ
  มูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ และดำเนินการกำจัดขยะในระบบระบายน้ำให้
  หมดไปโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
  ในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
  ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเก็บและกำจัดขยะให้ถูก
  ต้องเหมาะสมเป็นรูปธรรม เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งเปรีบ
  เสมือนกับเป็นการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย จัดการสิ่งแวด
  ล้อม และการปรับภูมิทัศน์ อันจะนำไปสู่ความเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
  ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

  ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว
  ว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
  ริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด 52 ชุมชน โดยขณะนี้ได้สร้าง
  บ้านเสร็จไปแล้วจำนวน 12 ชุมชน รวม 839 หลังคาเรือน ซึ่งชุมชนที่สร้างบ้านเสร็จไปแล้ว
  จะดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพ
  สร้างรายได้ รวมทั้งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการจัดการด้านขยะชุมชน
  เพื่อให้ชุมชนของประชาชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์อย่างรอบด้าน  นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนริมคลองที่สำเร็จได้ในวันนี้ เพราะ 1.เป็นนโย
  บายที่สำคัญของรัฐบาล 2.ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยยึดถือประชาชนเป็น
  ศูนย์กลาง หรือเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ และ 3.ความร่วมมือของพี่น้องในชุมชน
  เพราะหากพี่น้องไม่ร่วมมือ ร่วมใจ การทำงาน

  ต่างๆ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะการสร้างบ้านมั่น
  คง เท่านั้น แต่ต้องได้มากกว่าคำว่าบ้าน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน

  นายอวยชัย สุขประเสริฐ ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง กล่าวว่า
  รัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง
  นอกจากจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่แล้ว ยังมีการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
  สิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือน การจัดการขยะในชุมชน โดยเฉพาะการจัด
  การขยะ เนื่องจากที่ผ่านมามีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างวินัยในการจัดการขยะ จึงได้มีการร่วมลงนามในวันนี้

  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงการ
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ เครือ
  ข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

  ดำเนินโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง" เพื่อสร้างวินัย
  และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนริมคลองอย่าง
  ยั่งยืน โดยเริ่มต้นนำร่องพื้นที่ต้นแบบในชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม
  ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจะมีการขยายผลดำเนินการห้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย
  คือ 52 ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

  ทั้งนี้สำหรับสาระสำคัญของบัญทึกข้อตกลงดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดย
  การมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ วิทยากรอบรมให้ความรู้ สื่อเอกสารเผยแพร่ การศึกษา
  ดูงานชุมชนต้นแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือใน
  การส่งเสริมการดำเนินงาน การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
  มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขณะที่เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคู
  คลอง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม
  และปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งกิจกรรมคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและการจัดการขยะมูล
  ฝอยโดยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับ
  มาใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะให้สนับ
  สนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมการจัดการสิ่ง
  แวดล้อม และการปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
  และสิ่งแวดล้อมริมคลอง


  10817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias