สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2

 • สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2

  วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (สส.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ
  ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ
  โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ทำการออดิชั่นคัดเลือกชุมชนพี่เลี้ยงกับชุมชนน้อง
  ใหม่ 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศ ชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า โครงการชุม
  ชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนหรือ “สะอาดบุรี” เริ่มต้นขึ้น เมื่อปี 2561 ด้วยความร่วมมือระหว่างกรม
  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
  ที่ปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่ง และโรงเรียนอีก 4,500 แห่ง ซึ่งสามารถนำขยะกลับ
  มาใช้ใหม่ได้ 63,456 ตันต่อปี ประหยัดค่ากำจัดขยะลงได้กว่า 63 ล้านบาท และสร้างรายได้เพิ่มกว่า
  381 ล้านบาท โดยโครงการ “สะอาดบุรี” จะเป็นการเชิญชวนให้ชุมชนที่เคยผ่านการคัดเลือกในรอบ
  ระดับภาค หรือเคยได้รับรางวัลในรอบระดับประเทศของโครงการชุมชนปลอดขยะมาแล้ว ทาบทาม
  หาพื้นที่น้องใหม่ที่มีปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน หรือ มีความตั้งใจอยากเป็นชุมชน
  ปลอดขยะมาติวเข้ม เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อคัดเลือกหาคู่พี่เลี้ยงและน้องใหม่ที่
  สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่น้องใหม่ให้ได้มากที่สุด
  เพื่อเป็นคู่คว้ารางวัลชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพางแวดล้อม กล่าวต่อว่า ในปี 2562 นี้ มีชุมชนพี่เลี้ยงและชุมชนน้องใหม่
  จำนวน16 ทีม เข้าร่วมออดิชั่นนำเสนอแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่น้องใหม่ เพื่อให้คณะกรรม
  การคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมสุดท้าย ที่จะนำแผนไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ และให้คณะกรรมการ
  ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจประเมินผล โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 100,000
  บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 50,000 บาท รอง
  ชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท และ Popular Vote 20,000 บาท ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
  ได้ด้วยการเข้าไปกด Like & Share ให้กับทีมที่ตนชื่นชอบผ่านทาง Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
  แวดล้อม ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม ปีนี้โครงการ “สะอาดบุรี” จึงเป็น
  การส่งเสริมการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไปยังพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการ
  จัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการขยะ
  ตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ( Zero Waste Society) ของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
  พบว่าคนไทยสร้างขยะ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน เป็นขยะพลาสติกประมาณ
  2 ล้านตัน และมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 8.51 ล้านตัน และในบางพื้นที่มีการจัดการ
  ขยะไม่เหมาะสมก็กลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษ “ผมคาดหวังว่า
  โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” จะมีส่วนช่วยให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทาง
  อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดให้มีกิจกรรมสะอาดบุรี ปี 2 ในครั้งนี้ จะเป็นการขยายผลการจัดการขยะ
  เหลือศูนย์ หรือ Zero Waste ไปยังชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไปได้ ตลอดจน
  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อช่วยลด
  ปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กล่าว

   

  สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2

  สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2

  สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2


  สส. เฟ้นหาชุมชน “สะอาดบุรี” ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ปี 2

  Share FB
  4.7.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias