กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา

 • กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ
  และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา พร้อมทั้งมอบถังดับเพลิงให้แก่
  โรงเรียน และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยมีนายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยฝ่ายกรรมสิทธิ์
  ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
  ที่ผ่านมา ณ บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน (ขาเข้า)

  นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า ทางการทางพิเศษฯ
  ได้ให้ความสำคัญถึงการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคม
  คุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนขึ้น
  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการ
  ป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดย
  ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลตำบลบางพูล สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ชุม
  ชนบ้านใหม่ 1 ชุมชนบ้านใหม่ 3 ชุมชนบ้านใหม่ 4 ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง ชุมชนเคหะนนทบุรี
  โรงเรียนวัดสลักเหนือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) และโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา เข้า
  ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง ให้แก่ ชุมชนบ้าน
  ใหม่ 1 ชุมชนบ้านใหม่ 3 ชุมชนบ้านใหม่ 4 ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง และชุมชนเคหะนนทบุรี และ
  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดสลักเหนือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) และโรง
  เรียนบ้านใหม่วัฒนา โดยมีความคาดหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี คอย
  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ และจะจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป ในส่วนของ
  ตัวแทนชุมชน คุณสุมิตรา จันทร์เพ็ญ ประธานชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 3 ได้กล่าวขอบคุณทาง
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้นำความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน พร้อม
  ทั้งมอบถังดับเพลิงจำนวน 4 ถังให้แก่ชุมชนของตน

  ทางด้านโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา คุณณัฐา โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา กล่าวว่า
  เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนของตนได้ทำกิจกรรมของทางการทางพิเศษฯ รู้สึกประทับที่ให้ความรู้ในเรื่อง
  การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อที่จะให้นักเรียนของตนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศเป็นอย่างมากที่มอบอุปกรณ์กีฬา และ ถัง
  ดับเพลิง จำนวน 2 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนาอีกด้วย

  กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา

  กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา

  กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา

  กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา

  กทพ.มอบอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง สานสัมพันธ์ชุมชนรอบทางพิเศษอุดรรัถยา


  Share FB
  27.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias