สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่

 • สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่
  หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  วันนี้ (19 มิ.ย. 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (สส.) จัดการประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  หมู่บ้าน หรือ เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. กรุงเทพ
  มหานคร สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ณ ห้อง
  ประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง
  ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการ
  ธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา
  มากมาย ในฐานะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐของรัฐบาล จึงได้มีนโยบาย
  สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. มีบทบาทในการ
  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบ
  “โซ่ข้อกลาง” โดยเชื่อมร้อยและบูรณาการเครือข่ายกับอาสาสมัครอื่นๆ

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนให้เกิดการจัด
  ตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครขึ้นทั้ง 50 เขต มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,319 คน มีกลไกการ
  ขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต คณะกรรมการ
  เครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยการเปิดโอกาสให้ประชา
  ชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือเครือข่าย ทสม. ขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริบทของพื้นที่ ตลอดจนขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วน
  ร่วมของภาคประชาชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2562ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหา
  นคร ผู้สังเกตการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยาย
  “นโยบายที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และ “กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.
  ที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางในการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ในอนาคต” ตลอดจนนิทรรศการและการ
  นำเสนอผลงานเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

   

  สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่

  สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่

  สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่

  สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่
  Share FB
  19.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias