กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7

 • กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7
  ณ กระทรวงเกษตร ประเทศฮังการี

  วันที่ 5 มิ.ย.62 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายธนา สุวัฑฒน
  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และนางสาวสกุนตลา สุขพานิช หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่าง
  ประเทศ สำนักบริหารโครงการ ผู้แทนกรมชลประทานพร้อมคณะเดินทางกระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ ๗ ณ กระทรวง
  เกษตร ประเทศฮังการี โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เป็นหัวหน้าคณะเดินทางฝ่ายไทย ทั้งนี้ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้รายงานในที่ประชุมถึงความ
  ก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับสถาบัน OVKI ฮังการี ทางด้าน นายธนา
  สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาได้นำเสนอข้อเสนอโครงการการบริหารจัดการนํ้า
  ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่13 (SDG 13)
  ให้ที่ประชุมพิจารณา

  กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7

  กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7

  กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7

  กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7

  กรมชลฯเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรฮังการี-ไทย ครั้งที่ 7

  Share FB
  7.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias