ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

 • ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

  วันที่ 5 มิ.ย. 62 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน
  เปิดงานและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ 9 บุคคลต้นแบบ และ 11 องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่ง
  แวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อ
  คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้า
  และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรม
  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) Dr. Isabelle Louis รองผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชา
  ชาติ สำนักงานภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (United Nations Environment Programme: UNEP) และ H.E. Mr. Pirkka
  Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

  นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า องค์การสหประชา
  ชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชา
  ชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution”
  หรือ ที่ประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
  เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่ว
  โลก โดยพบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปี มีผู้เสีย
  ชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน หรือทุก 1 ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิตราว 800 คน และยังส่งผลกระทบต่อ
  เศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน จึงถึงเวลา
  แล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่ตอนนี้ ในการป้องกันและแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น
  ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้บริการ
  รถยนต์สาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้า ลดการเผาในที่โล่ง จัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
  มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ต้นไม้ดูดซับฝุ่นละออง เปลี่ยนอากาศ
  เสียให้เป็นอากาศใส เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราและคนรุ่นต่อๆ ไป

  ปลัด ทส. กล่าวต่อว่า ในวันนี้ เป็นความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้และแนวทางการ
  ป้องกันแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้งปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“บทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษ
  ทางอากาศระดับประเทศ” โดยรศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนา หัวข้อ “การ
  ขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ” โดยผู้แทนจากกรม
  ควบคุมมลพิษ กรมอนามัย โครงการ SWITCH – Asia, UNEP ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  กรมการขนส่งทางบก หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จ.ลำปาง รวมทั้งนิทรรศ
  การความรู้จาก 19 หน่วยงาน ได้แก่ UNEP, UHT, SCG, บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันการ
  จัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม บริษัทบรรจุภัณฑ์
  เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GRACZ) ตลอดจนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อม
  โลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่ง
  แวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัว มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคล ดารานักแสดง รวมทั้งองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้าน
  สิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้ มีบุคคลได้รับรางวัล จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
  ประธานบริหารโครงการ “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์และนักวิชาการ
  ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นายคิดดี คนธรรมดี โครงการ “6 ล้านก้าว เพื่อไทยใสสะอาด” และดารา นักแสดง พิธีกร
  นักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวเขมอัปสร สิริสุขะ นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ นายเจษฎาภรณ์ ผลดี นางสาวศิรพันธ์
  วัฒนจินดา นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ ร่วมด้วย 11 องค์กรต้นแบบ ได้แก่
  โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน Public Private
  Partnershipfor Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastic) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดอะ
  มอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท สรรพสินค้า
  เซ็นทรัล จำกัด บริษัท เอก– ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
  มูลนิธิอันดามัน (Save AndamanNetwork – SAN) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าราชบุรี) และ สมาคม
  อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

   

  ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

  ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

  ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

  ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ


  Share FB
  6.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias