ชป.แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

 • ชป.แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

  วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการ
  ครบรอบ 117 ปี กรมชลประทาน พร้อมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เที่ยวชมนิทรรศการ และ
  ร่วมกิจกรรมมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานจัดงานนิทรรศการเนื่องในวัน
  คล้ายสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี ภายใต้ชื่องาน “RID CREATIVITY & INNOVATION
  2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 โดยจะนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการ
  ชลประทานและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของสำนัก/กอง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของหน่วย
  งานต่างๆ และโครงการเด่นที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  และรัฐบาล รวมทั้งนำเสนอข้อมูลในส่วนของการสนองพระราชดำริในการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครง
  การอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรประชาชนทั่วไปโดยภาย
  ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมชลประทาน เพื่อถ่ายทอดการสร้างสรรค์
  นวัตกรรมต่างๆที่คิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนางานชลประทาน ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการน้ำ
  และพัฒนาอาชีพ แบบจำลองฝายพลิกได้ แบบจำลองโครงการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Maga Farm Enterprise)
  การจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำระดับแปลงนา ระบบแจ้งเหตุ ระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักร-เครื่องมือ
  และระบบติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน Mobile Application โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริ ระบบสำรวจและประมวลผลปริมาณวัชพืชลอยน้ำด้วยอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้ง ภายในงาน
  ยังมีการวางจำหน่ายสินค้าของผู้ได้รับผลกระทบภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  และการแจกกล้าไม้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

  นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับกรมชลประทานด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าเป็น
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การไฟฟ้าฝ่าย
  ผลิตแห่ง-ประเทศไทย(กฟผ.) การประปานครหลวง(กปน.) สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสหกรรม บริษัท
  เอสซีจี จำกัด(มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้ด้วย สำหรับการจัด
  งาน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 62 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

  ส่วนวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีสงฆ์ในตอนเช้า การมอบทุนการศึกษา “กองทุนต้นกล้า
  คืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” และการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ชลประทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พลิกวิกฤต Digital Disruption
  สู่โอกาสการพัฒนา” เป็นต้น ส่วนในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  หัวข้อ “บุคลากรต้นแบบกรมชลประทานกับการขับเคลื่อนนโยบาย RID No.1” การสอนอาชีพมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง
  ของบุคลากรกรมชลประทาน , หน่วยงานต้นแบบกับความสำเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม และการ
  ถอดบทเรียน “สหวิทยาการ + ธรณี หมูป่า ถ้ำหลวง นางนอน” เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม
  กิจกรรมในครั้งนี้

  ชป.แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี

  ชป.แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี


  Share FB
  6.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias