• จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  กระทรวงเกษตรฯ จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี
  จัดยิ่งใหญ่ "งานวันเกษตรแห่งชาติ"ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" มุ่ง
  ระดมองค์ความรู้ครั้งใหญ่ ทั้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาค
  รัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา พร้อม "ศาสตร์พระราชา" อีกกว่า 48 เรื่องราว เผยแพร่สู่
  ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมสาระและบันเทิงต่างๆ อีกมากมายย้ำ!! พลาดไม่ได้เด็ดขาด
  8-16 กรกฎาคมนี้ที่ "ราชมงคลบางพระ"  จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
  อำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจังหวัดชลบุรี จัด "งานวันเกษตร
  แห่งชาติ" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสานปณิ
  ธานของพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ
  ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

  จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนิน
  เป็นองค์ประธาน ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 นี้ เวลา 15.00 น.ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว
  มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึก
  ษา นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการ องค์
  ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับการเกษตร ออกเผยแพร่สู่
  สาธารณชนเพื่อให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
  เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นช่องทางให้มี
  การนำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จให้
  กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศต่อไป

  จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  "แต่ละปีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติจะถูกหมุนเวียนสถานที่จัดไปยังสถาบันการศึกษา
  ที่มีการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถ
  กระจายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการ
  ผลักดันให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงานภาค
  การเกษตรในพื้นที่ของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน"

  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า "สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือ
  การนำเสนอศาสตร์พระราชา ผ่านกระบวนทัศน์ในรูปแบบนิทรรศการและมัลติมีเดียให้
  ผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และ
  พระอัจฉริยภาพ "พ่อของแผ่นดิน" นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์ 22 หน่วยงาน ยังจะได้นำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งเทคโนโลยี

  จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งงานส่งเสริมด้านวิชาการทั้งน้ำ ดิน พืช ปศุสัตว์
  ประมง งานสหกรณ์ งานบัญชี ตลอดจนการตลาด ไปสู่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการเพิ่ม
  ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิต ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ
  อาทิ นิทรรศการชุดปราชญ์ของแผ่นดินสืบสานงานพ่อ, ตามรอยเสด็จภาคตะวันออก,
  ปณิธานของพ่อสานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน, ทรัพยากรดินจากยอดดอยสู่ชายทะเล,
  ปลาพระราชทาน, ปศุสัตว์ใต้พระบารมี, เศรษฐกิจการเกษตรสืบสานปณิธานเพื่อการ
  เกษตรไทย, รากฐานอาหารปลอดภัยพ่อสร้างไว้ให้เดินตาม เป็นต้น

  จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  ด้านอาจารย์ศรัณยา รักเสรี รองคณบดีคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยา
  ลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ถือเป็น
  การจัดงานครั้งแรกในภาคตะวันออกและตรงกับโอกาสครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งมหาวิท
  ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความยินดี
  อย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ขณะนี้การเตรียมความพร้อมสำหรับ
  ต้อนรับผู้เข้าเที่ยวชมงาน มีความพร้อม100% โดย มทร.ตะวันออก หวังว่าการจัดงาน
  ครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษารุ่นใหม่ๆ ได้นำผล
  งานมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต

  จัดยิ่งใหญ่"เกษตรแห่งชาติ" 9 วัน 9 คืนระดมนวัตกรรมส่งต่อถึงมือเกษตรกร

  ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากมีการจัดนิทรรศการตามรอยพ่อ รวมทั้งนิทรรศการเผยแพร่
  องค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  อีกมากมาย เช่น การจัดแสดงโชว์ "บัว" ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยฯในฐานะ
  เป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งใน
  ระดับประเทศและต่างประเทศ การจัดเสวนาทางด้านวิชาการ การแสดงผลงานทาง
  ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงกิจ
  กรรมสาระบันเทิงและการแข่งขันการประกวดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม เช่น การ
  ประกวดนางงามเกษตร การแข่งขันประกวดบัว การแข่งขันไก่ชน การแข่งขันอากาศ
  ยานปีกหมุน ศึกปีกหมุนประลองทักษะ (Mini Drone) การแข่งขันเมนูไข่พระอาทิตย์
  เป็นต้น

  นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้ามาจำหน่าย
  ในราคาผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค สำหรับความสะดวกในการเข้าชมงาน มหาวิทยาลัยฯ
  ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณลานตลาดนัดรถไฟสำหรับรองรับรถยนต์ได้กว่า 1,000 คัน
  พร้อมทั้งจัดบริการรถรับ-ส่งฟรี ส่วนภายในบริเวณงานได้จัดให้มีรถพ่วงวิ่งวนให้บริการ
  ตลอดงาน

  ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าชม"งานวันเกษตรแห่งชาติ" ระหว่างวันที่
  8-16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ
  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 08.00-22.00 น.ทุกวัน  30617
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias