สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ

 • สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ
  อ่างเก็บน้ำ (Rule Curve)

  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ
  อ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  กรมชลประทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ
  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถ.
  วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) โดยใช้
  ข้อมูล One Map และปีฝนเทียบเคียง ประกอบการคาดการณ์ ของ 3 หน่วยงานหลักที่รับผิด
  ชอบ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุง Rule Curve อ่างเก็บน้ำ
  ขนาดใหญ่ แล้วเสร็จ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์
  เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง
  เขื่อนสิรินธร และเขื่อนห้วยกุ่ม กรม

  ชลประทาน ดำเนินการปรับปรุง Rule Curve อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แล้วเสร็จ จำนวน 25 แห่ง
  และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 412 แห่ง และกรมพัฒนาพลังงานทด
  แทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) แล้ว
  เสร็จ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้มีการประชุมทำความเข้าใจให้กับโครงการในพื้น
  ที่ได้รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
  จัดการน้ำในฤดูฝนนี้ และเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาทบทวนชื่อและเส้นเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ โดยคำนึง
  ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ความต้องการใช้น้ำปัจจุบัน และการพัฒนาในพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  ประกอบการพิจารณา รวมทั้งเกณฑ์การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
  ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันต่อสถานการณ์
  น้ำในฤดูฝนนี้ อีกทั้งยังเตรียมสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับหน่วยงานภาคปฏิบัติในพื้นที่ โดยจะ
  มีการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2 ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

  สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ

  สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ

  สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ


  สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ

  สทนช.ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติการ

  Share FB
  6.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias