ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา

 • ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา

  กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลคลองเฉลิม เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
  เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากโครงการชลประทานพัทลุงวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  2 เมตร เพื่อระบายน้ำในคลองศาลาเม็ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร จากนั้นใช้ดินปรับถมท่อให้เป็นถนน
  ด้านบน ส่งผลให้เกษตรกรกว่า 40 ครัวเรือน ไม่สามารถนำน้ำในคลองดังกล่าวไปใช้ในการเกษตร
  เลี้ยงสัตว์ และไม่สามารถจับสัตว์น้ำในคลองได้ อีกทั้งแนววางท่อยังรุกล้ำที่ดินของชาวบ้านอีกด้วย

  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการดังกล่าว เป็น
  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายคลองหลักสาม ตำบลคลอง
  เฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบกระจาย
  น้ำ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 - 2569 จำนวน 2 โครงการ คือ โครง
  การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองสะพานหยี(พญาโฮ้ง) และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝาย
  คลองหลักสาม วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ ต.คลองเฉลิม ต.ชะรัด อ.กงหรา และ
  ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รวมไปถึงพื้นที่การเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน รวมกว่า
  15,000 ไร่ ทั้งยังช่วยให้การระบายน้ำหลากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณปี 2562 จึงไม่สามารถส่งน้ำ
  ให้กับพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและชี้แนวเขตจากสำนัก
  งานที่ดินสาขาตะโหมด ซึ่งในเบื้องต้นกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพัทลุงได้ร่วมกับผู้ว่า
  ราชการจังหวัดพัทลุง นายอำเภอกงหรา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง พร้อมตัวแทนราษฎร ประชุมหา
  รือร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่าง
  ละเอียดอีกครั้ง โดยในที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา และลด
  ผลกระทบที่จะเกิดจากการดำเนินโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
  หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบต่อไปกรมชลประทาน

   

  ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา

  ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา

  ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา

  ชป.ชี้แจงวางท่อถมคลองเดือดร้อน พร้อมเร่งแก้ปัญหา


  Share FB
  5.6.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias