สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ

 • สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ
  เป็น ศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดศูนย์
  เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School) แห่งที่ ๑๑ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
  กทม. ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ
  ระดับประถมศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร
  ชุมชน โดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

  สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ

  นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยจำเป็นต้อง
  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูล
  ฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้บูรณาการแผนบริหาร
  จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวม กทม.) และจัดทำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
  มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
  อันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)ได้นำ
  แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) มาส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ตั้งแต่ปี 2556
  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จัดการขยะที่
  ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียน
  ใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูป เพื่อมาใช้ใหม่ และได้ขยายผลสร้างความยั่งยืนในการดำเนิน
  งานด้วยการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
  ขึ้น มาแล้ว จำนวน 10 แห่ง โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
  สุดารักษ์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนอง
  บัวลำภู ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนปลอดขยะที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ เมื่อปี 2561โรงเรียนอนุบาล
  สุดารักษ์ บางเขน กทม. เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล3 และเป็นโรงเรียน
  อนุบาลแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประถมศึกษา มีการ
  กำหนดนโยบายการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะอย่างชัดเจน ดำเนินโครงการ “สุดารักษ์ ร่วมใจ
  สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์” ด้วยการมีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร
  ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ อย่างเข้มแข็ง กิจกรรมเด่น ได้แก่ ธนาคารขยะรีไซเคิล “สุดารักษ์
  ร่วมใจ สร้างขยะให้มีค่า” ที่ได้ดำเนินการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กว่า ๑๐ ปี

  สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ

  นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลัก 3Rs ลงในกรอบสาระที่ควรรู้ ตามหลักสูตร
  ปฐมวัย 2560 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผ่านการเล่านิทาน เพลง
  บอร์ดความรู้ ป้ายนิเทศ เสียงตามสาย การฝึกปฏิบัติจริง และฐานการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการให้ความ
  รู้ผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียน อีกทั้งจัดกิจกรรมไส้เดือนรักษ์โลก กลุ่มไลน์ไร้กระดาษ กิจกรรม
  Green Wednesday งดนำถุงพลาสติกเข้ามาในโรงเรียนทุกวันพุธ งดการใช้โฟม ใช้บรรจุภัณฑ์แบบเติม
  การทำสิ่งประดิษฐ์ ลดปริมาณขยะพิษ ใช้อุปกรณ์ที่มีอายุยาวนานขึ้น นำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำระบบน้ำ
  หยดเพื่อรดน้ำต้นไม้อย่างประหยัด ตลอดจน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น
  การตักอาหารเท่าที่รับประทาน ไม่เหลือทิ้ง การรู้จักประหยัดใช้ มีการกำหนดมาตรการประหยัดพลัง
  งาน เช่น กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ การตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม การเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัด
  น้ำ และการเขียนป้ายคำขวัญติดตามที่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกและถ่ายทอด
  ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2

   

  สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ

  สส. ยกระดับ อนุบาลสุดารักษ์ กทม. โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ


  Share FB
  31.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias