• ทส. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ
  ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน

  ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.04 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 74 หมื่นตันต่อ
  วัน หรือคนละ 1.14 กก./วัน ซึ่งจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 9.59 ล้านตัน
  (ร้อยละ 36) ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 11.69 ล้านตัน มีขยะที่นำกลับมา
  ใช้ใหม่ 5.76 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
  ทั้งประเทศ จึงเกิดเป็น “ขยะสะสม” ในบางพื้นที่ กลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็น
  แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน
  รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ำท่วม การส่งเสริม
  ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะ โดยลดปริมาณการเกิดขยะที่ต้น
  ทาง นับเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาขยะที่มีปริมาณมากของ
  ประเทศไทยลดลงได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน
  ก่อให้เกิดความเข้มแข็งร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยการรวมพลังเป็น “ประชารัฐ”ไม่
  ว่าจะอยู่ในภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือภาคประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ปัญหา
  ขยะอย่างยั่งยืน

  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า
  ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ในการเข้ามาบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา
  นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญมากต่อการจัดการปัญหาขยะ และได้ประกาศเป็น “วาระ
  แห่งชาติ”
  เรื่องการจัดการปัญหาขยะ มาตั้งแต่ปี 2557 พร้อมกำหนด “โรดแมป” การจัด
  การขยะและของเสียอันตราย โดยมีการดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามโรดแมปอย่างต่อ
  เนื่อง นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังให้ความเห็นชอบ “แผนแม่บทการบริหารจัด
  การขยะมูลฝอยของประเทศ”
  (พ.ศ.2559-2564) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ”
  ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการขยะระยะสั้นภายใต้แผนแม่
  บทดังกล่าว


  “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะฯ เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคม
  ปลอดขยะ (Zero waste Society) ภายใต้แนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือการส่งเสริมการจัดการขยะ
  ที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) 
  การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
  ภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
  ยั่งยืน” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

  นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณ
  ภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการจัดการขยะที่ต้นทางเสริมสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัด
  การขยะอย่างยั่งยืน ตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้นำ
  “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ” มาผนวกกับแผนการดำเนิน
  โครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งคือการสร้าง “เครือ
  ข่ายประชารัฐ” ที่เข้มแข็งในการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง


  โดยมีโครงการที่สำคัญและดำเนินอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายและประสบความ
  สำเร็จหลายโครงการ ดังนี้

  โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
  ตั้งแต่ ปี 2552 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชน
  และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่ม
  จากการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดต้นทาง การลดปริมาณขยะ และการนำกลับมา
  ใช้ใหม่ ตามหลัก 3Rs จัดการขยะในชุมชนให้เกิดน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ โดยจะคัดเลือก
  ชุมชนที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs และยกย่องให้เป็นแบบ
  อย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ สำหรับในปี 2560 นี้ มีชุมชน
  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 192 แห่ง และมีชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน
  51 ชุมชน แบ่งเป็นกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กลุ่มละ 17 ชุมชน  ซึ่งในปีนี้ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
  ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล
   ประกอบด้วยชุมชนขนาด
  เล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ โดยจะจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลในวันที่ 4
  ธันวาคม 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
  การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นเกียรติ
  ประวัติสูงสุดแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัล

  สำหรับชุมชนที่ได้รับรางวัล จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียน
  รู้ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ  ในปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน Zero Waste จำนวน 15 ชุม
  ชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิเช่น ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งศรี ม.3 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
  จ.แพร่  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนควนโดนใน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
  ชุมชนบ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี
  ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

  โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เป็นการขับเคลื่อนการ
  ทำงานสร้างวินัยของคนในชาติในการจัดการขยะ เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2556 มีเป้า
  หมายสำคัญ คือ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้มีการรวบรวมขยะส่ง
  ไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประ
  โยชน์ใหม่ ผ่านระบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่
  เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดวินัยในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทางในชุมชนและ
  สถานศึกษา อันจะนำมาซึ่งสังคมรีไซเคิล หรือสังคมปลอดขยะในที่สุด สำหรับในปี
  2560 นี้ มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 738 โรงเรียน ผ่านเข้ารอบ
  ที่ 1 จำนวน 34 โรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนระดับ
  ประถมศึกษา และกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มละ 17 โรงเรียน

  ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้โรงเรียน
  ปลอดขยะ Zero Waste School ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน
  จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ศูนย์เรียน
  รู้โรงเรียนควนโดนวิทยา ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัด
  ทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสาธิตเทศ
  บาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่

  อีกทั้งในปีนี้ได้ร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
  กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และ ทสจ.ทั่วประเทศ ในการสนับสนุนงาน
  วิชาการ วิทยากร คำแนะนำ ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
  สำหรับชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะที่เข้ารอบที่ 1 นั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อ
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การ
  ค้าสยามพารากอน

  สำหรับความร่วมมือกับภาคเอกชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนิน
  โครงการสำคัญ คือ “โครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก” โดย
  ร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ 16 หน่วยงาน
  ทั่วประเทศ
  ประกอบด้วย 1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  2.บริษัท เดอะ
  มอลล์ กรุ๊ป จำกัด  3.บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 4.บริษัท สยาม
  แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  5.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทส
  โก้ โลตัส)  6.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท รังสิตพลา
  ซ่า จำกัด 8.บริษัท เซ็นทรัล จำกัด (เซ็นทรัลและเซน) 9.บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
  จำกัด
  10.บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (ซูเปอร์สปอร์ต) 11.บริษัท เซ็นทรัล
  ฟู้ด รีเทล จำกัด
  (ท็อปส์) 12.บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด 13.บริษัท
  บีทูเอส จำกัด  14.บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด  15.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบิน
  สัน จำกัด(มหาชน)  และ  16.บริษัท เสรี พรีเมียร์ จำกัด (ตลาดเสรี มาร์เก็ต เดอะ
  ไนน์ พระรามเก้า) รณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้และลดขยะประเภทถุง
  พลาสติก ซึ่งได้เริ่มรณรงค์มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 พฤษ
  ภาคม 2560 สามารถลดถุงพลาสติกได้รวมกันมากถึง 244,545,853 ใบ และยัง
  ได้มีการขยายการรณรงค์ จากเดิมที่มีการงดให้บริการถุงพลาสติกทุกพุธและ
  วันที่ 15 ของเดือน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
  ของทุกสัปดาห์และในทุกวัน ซึ่งสะท้อนได้ดีถึงการตอบรับและการปรับเปลี่ยน
  พฤติกรรมของประชาชน

  ทั้ง 3 โครงการข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเชื่อมความ
  ประสานภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้าง “พลังประชารัฐ” ที่เข้มแข็ง
  มีการ
  ร่วมแรงร่วมใจในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ปลูกฝัง
  จิตสำนึกผ่านระบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
  ทุกภาคส่วน เกิดวินัยในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่ายั่งยืน อันจะนำ
  ไปสู่ “ประเทศไทยไร้ขยะ” และสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม


  25617
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias