ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย

 • ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย
  หวังให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

  เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2
  กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศราวุธ โลหะโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายสุทัศน์ สุวัจนพรพงศ์
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบ
  ส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา และฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสริมขวา
  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง


  สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านวังทอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  เป็นโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ
  ประมาณ 392,000 ลูกบาศก์เมตร ความยาวสันเขื่อนประมาณ 197เมตร สูงประมาณ 20 เมตร พร้อม
  ระบบท่อส่งน้ำ ยาว 5,240 เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานด้านก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 20 ของแผนฯ
  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2562 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับ
  ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี รวมทั้งมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 1,500 ไร่

  ส่วนฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านทุ่งไผ่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
  จังหวัดลำปาง เป็นฝายที่ได้รับการร้องขอจากราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2551 มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต
  ยาวประมาณ 38 เมตร สูงประมาณ 2.5เมตร พร้อมระบบส่งน้ำระยะทางประมาณ 1,870 เมตร ปัจจุบัน
  มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 38 ของแผนฯคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2562 หาก
  ดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำ,กินน้ำใช้ตลอดทั้งปี รวมทั้งมี
  พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่

  ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย

  ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย

  ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย


  ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย

  ชป.เดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย และฝายต้นลำไย
  Share FB
  30.519Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias