• "ประเทศไทย" ยืนยันความพร้อมเต็มที่ 100%
  ต้อนรับเยาวชนจาก 76 ชาติ เข้าร่วมแข่งขัน "เคมีโอลิมปิกนานาชาติ"


  ศธ. พร้อมองค์กรพันธมิตรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ยืนยันพร้อม 100% ต้อนรับ 76 ชาติ
  ร่วมแข่ง "เคมีโอลิมปิกนานาชาติ ครั้งที่ 49" วันที่ 6-15 กรกฎาคมนี้ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
  วิทยาเขตศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" เจ้าฟ้าหญิงจุฬา
  ภรณฯ พร้อมชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งแรงใจเชียร์ 4 เด็กไทย หวังสร้างบรรยา-
  กาศวิชาการและกระตุ้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการคิด
  ค้นนวัตกรรมช่วยสร้างชาติในอนาคต

  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งที่ 49

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ "ไทยแลนด์ 4.0"
  โดยยึดหลักการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกำลัง
  คนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ที่จำเป็น สอดคล้องกับนโย-
  บายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยหนึ่งในโครงการสำคัญ คือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ

  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งที่ 49

  ซึ่งศธ.โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มูลนิธิ
  ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์สมเด็จ
  พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สำนัก
  งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้ง
  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 48 แห่งทั่วประเทศ และส่งเสริมการแข่งขันโอลิมปิกวิชา
  การในประเทศและระดับนานาชาติ ทำให้ค้นพบเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษเข้า
  มาสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบจำนวนมาก และสร้างชื่อเสียงในระดับโลกจาก
  การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไว้อย่างมากมาย
  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งที่ 49

  การพัฒนาอย่างรวดเร็วดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่ง
  ขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ในระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 ซึ่งไม่
  เพียงเป็นการแสดงการยอมรับมาตรฐาน

  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งที่ 49

  การศึกษาของประเทศไทยในเวทีวิชาการระดับโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดบรร-
  ยากาศทางวิชาการ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโน
  โลยี เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้เชิงนวัตกรรม รวมถึงสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี
  ใหม่ (Tech Startup) และเดินไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ สอวน. เปิดเผยว่า มูลนิธิ สอวน.
  ได้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโน-
  โลยีของประเทศ รวมทั้งค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อ
  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมาย ทำให้มีคนดีคนเก่งด้านนี้ขยายจำนวน
  มากขึ้น โดยประเทศไทยได้มีการนำองค์ความรู้จากการแข่งขัน มาพัฒนายกระดับหลัก
  สูตรการศึกษาจนได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล โดยตั้งแต่ปี 2545 นักเรียนไทยสามารถ
  สร้างผลงานได้อย่างก้าวกระโดด คือ ได้เหรียญรางวัลทุกคนในทุกสาขาวิชา และส่วน
  ใหญ่เป็นเหรียญทองและเหรียญเงิน

  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งที่ 49

  ซึ่งจัดอยู่ในลำดับแนวหน้าของโลก การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประเทศ
  ไทยได้รับความร่วมมือจากหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ส่งอาจารย์ นักเคมี และผู้เชี่ยวชาญ
  มาช่วยทางด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการรวมไปจน
  ถึงอดีตผู้แทนประเทศไทยที่มีประสบการณ์จากเวทีเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้า
  ร่วมเป็นคณะกรรมการ การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการสอบทางภาคทฤษฎี หรือ
  การสอบปฏิบัติการ อุปกรณ์การแข่งขันทั้งหมดผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเหมือนกัน
  ทุกคน โดยเน้นหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันของผู้สอบ

  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งที่ 49

  ทางด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ฝ่ายยสถานที่ในการจัดแข่งขันฯ ได้เปิดเผยว่า การแข่งขันเคมีโอลิม
  ปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยา
  ลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาส
  สำคัญสำหรับวงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกเท่านั้น แต่เป็นวาระสำคัญที่จะ
  ได้เฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็น "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ของชาวไทย และทรงมีพระปรีชา
  สามารถด้านงานวิจัยทางเคมี จนมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะศาสตราจารย์ด้านเคมี
  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นี้ และมี
  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง


  230617
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias