กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ร่วมจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจน
  รัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่ง
  ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5
  จังหวัด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์กรฟรีแลนด์ IUCN ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท
  ปตท.จำกัด (มหาชน) ตัวแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและญาติของผู้ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตัวแทน
  นักศึกษาด้านชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
  ณ ห้องประชุม Grand AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

  การจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า กล่าวคือ สืบเนื่อง
  มาจากดำริของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มี
  ความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์
  ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
  คุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล และความหลาก
  หลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ
  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาค
  เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและ
  เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คุ้มครอง ป้องกัน ปราบปราม
  ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกรณีการเกิดพิบัติภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัด
  กิจกรรม จัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ จึงได้เป็นที่มาของการก่อตั้ง “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” โดยได้รับ
  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2879 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร
  กริช สามะพุทธิ ชั้น 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีทุนเริ่มแรกจำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้ตลอดระยะ
  เวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมหารายได้และให้การช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าและประชาชนจิตอาสาที่
  เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ไปแล้วกว่า 51 ราย

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “งานวันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษา
  ทะเล”ปีที่ 1 เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ที่เป็นผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯในช่วงเกือบ 1 ปีผ่าน
  มา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการเสวนาหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของ “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” พิธีมอบโล่
  ให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและของที่ระลึกสําหรับผู้มาบริจาค การแสดงดนตรี จากคณะเจ้าหน้าที่ผู้
  พิทักษ์ป่าของทั้งกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกด้วย”

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

  ก่อนหน้านี้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่ามีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งในระยะเริ่มแรกได้มีภาคส่วนต่างๆ
  ที่มีความคิดเห็นเดียวกัน ประสานมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและ
  ชายฝั่ง เพื่อร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาสนับสนุนกิจการของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
  ป่าและการปั่นจักรยาน การจัดคอนเสิร์ตเพื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไว้ให้ลูกหลาน และการจัดกิจกรรมเลยองวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
  ป่า ขณะที่ปัจจุบันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าได้ดำเนินงานโดยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบเหตุจากการทำงานปกติและ
  บุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือปฎิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียชีวิต จำนวน 18 ราย บาดเจ็บสาหัส จำนวน
  10 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 23 ราย รวม 51 ราย รวมเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1,920,000 บาท (ข้อมูล : พฤษภาคม 2562)

  ขณะที่การประชุมมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ ๓/2562 เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใช้ชื่อมูลนิธิชื่อ
  ใหม่ว่า “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Forest and Marine Ranger Foundation” จากเดิมที่ใช้ชื่อ
  “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” เนื่องจากมูลนิธิฯ ทํางานด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ทั้งบนบกและในทะเล ช่วยเหลือ
  และเติมเต็มสวัสดิการให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝั่งด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯจะไปดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทําป้ายมูลนิธิใหม่
  เร็วๆนี้

  อนึ่งผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนยังสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เลขที่บัญชี 053-436926-9
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว หรือสามารถติดตามรายละเอียดของมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ได้ที่เว็บไซต์
  http://data.dnp.go.th/frf

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป่าไม้,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดงาน “วันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” ปีที่ 1 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

  Share FB
  24.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias