กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

 • ทช. เผยสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 62 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว

  ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ตัวปะการังขับเอาสาหร่ายซูแซนเทลลี่ออกจากเซลล์
  เนื่องจากตัวปะการังเกิดความเครียดสะสมจากสภาวะที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกิน 30.5°C ใน
  ภาวะเช่นนี้ตัวปะการังจะอ่อนแอลง ซึ่งหากอยู่ในสภาพนี้นานๆ เกิน 3 อาทิตย์ ปะการังก็
  จะฟอกขาวและตายได้ในที่สุด แต่หากสภาพแวดล้อมกลับมาเป็นปกติในเวลาไม่นานนัก
  สาหร่ายก็จะกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับปะการังเช่นเคย และปะการังก็กลับมามีชีวิตอยู่ได้เหมือน
  เดิม

  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผย
  ว่า จากสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน กรม
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ทำการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของปะการัง
  ฟอกขาวร่วมกับเครือข่ายทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มหาวิทยาลัย และนักดำ
  น้ำอาสาสมัคร จำนวน 123 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน 51 และพื้นที่ฝั่งอาวไทย
  72 พื้นที่ ในขณะนี้พบว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มคลี่คลายลงแล้ว

  เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลลดลงอย่างต่อเนื่อง และปะการังส่วนใหญ่ที่ได้
  รับผลกระทบเริ่มฟื้นตัว (ปะการังยังมีสีซีด) มีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นที่ปะการังฟอกขาวยังอยู่
  ในระดับที่สูง สำหรับรายละเอียดฝั่งทะเลอันดามันปะการังส่วนใหญ่ยังคงมีสีซีดจางและกำลัง
  ฟื้นตัว ยกเว้นแนวปะการังชายฝั่งที่พบว่ามีปะการังฟอกขาวมากขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่รุน
  แรง (ปะการังฟอกขาวไม่เกินร้อยละ25 ของปะการังที่มีชีวิต) เนื่องจากได้รับอิทธิพลของน้ำ
  จืดจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิน้ำทะเลโดยเฉลี่ยลดลงจาก 31.29 องศาเซลเซียส
  ในเดือนเมษายน เป็น 30.3 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 12 พฤษภาคม
  2562 ในขณะที่แนวปะการังส่วนใหญ่ฝั่งทะเลอ่าวไทยยังมีการฟอกขาวแต่อยู่ในระดับที่ไม่รุน
  แรง พบปะการังฟอกขาวไม่เกินร้อยละ 25 ของปะการังที่มีชีวิต สรุปโดยรวมทั้งประเทศมีเพียง
  6 พื้นที่ (5%) ที่แนวปะการังยังมีการฟอกขาวอยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ตามกรม ทช. ยังคงมี
  การเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

  นายจตุพร ได้เน้นย้ำว่า สภาวะที่ปะการังเกิดการฟอกขาวเป็นช่วงที่กำลังอ่อนแอลง ดังนั้น กรมฯ
  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในการดำเนินกิจกรรม
  ต่างๆ บริเวณแนวปะการังที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้นกับปะการัง ได้แก่ งดการทิ้งขยะและสิ่ง
  ปฏิกูล หลีกเลี่ยงการจับต้องหรือสัมผัสปะการัง หรือยืนบนปะการัง เป็นต้น อีกทั้ง ควรร่วมมือกัน
  อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

  กรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน  Share FB

  24.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias