อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

 • อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาท
  สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย
  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นำ
  คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พร้อมใจกัน ร่วมถวายพระพรชัย
  มงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
  แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
  ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 99 ปี
  หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

  อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

  อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

  อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

  อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

  อธิบดีกรมชลประทานนำคณะข้าราชการกรมชลฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  Share FB

  24.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias