สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

 • สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย
  แผนการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี

  รองเลขาธิการสทนช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมใน
  ประเทศไทย แผนการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี

  วันที่ 23 พ.ค. 62 เวลา9.00น.นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ง
  ชาติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะ
  สมในประเทศไทย แผนการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี พร้อมด้วย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรง
  คุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน และนายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวย
  การฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในงานเสวนาเรื่อง "แนวทาง
  การบริหารจัดการอ่างเก็บของประเทศไทย" ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และข้อคิดเห็น
  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการบริหารจัด
  การน้ำ ณ ห้องประชุมแมจิก3 โรงแรมมิราเคิล แกรน คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย

  สทนช. บรรยายเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในประเทศไทย  Share FB

  23.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias