กรมป่าไม้ ส่งต่อภารกิจชุดคทช. แก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 • ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

  ผุดไอเดียสร้างต้นแบบ 6 จุด ดึงพลังคนรุ่นใหม่ YSF เกษตรกรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน
  ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

  นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
  พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง เช่นเดียว
  กับงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นและเป็นส่วนสำคัญใน
  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เริ่มจากการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายให้
  ครอบคลุมมิติของพื้นที่ – คน – สินค้า ตามหลักสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร จนเข้าสู่การส่ง
  เสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ในปัจจุบัน

  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
  ร่วมกัน ซึ่งการพัฒนายังไม่ขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งภารกิจของกรมส่ง
  เสริมการเกษตรยังมีหน้าที่ในการจดทะเบียนผู้ประกอบการเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสใน
  การพัฒนายกระดับกิจการ และยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF) ซึ่งเป็นกลุ่ม
  คนที่มีศักยภาพ หัวคิดก้าวหน้า และมีพลังในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงคิดว่าทำอย่างไรจะ
  ให้กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มาทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
  และปลายทาง ดังนั้น จึงจัดทำโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยปรับวิธีการทำ
  งานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
  เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

  ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

  ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง


  ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง


  ดึง YSF ผนึกกำลังแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

  Share FB

  17.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias