เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

 • เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp
  หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

  วันที่15 พฤษภาคม 2562 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
  กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่าง
  ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กับ
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  (TCDC) และ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ฯ โดยเลขาธิการ สทนช. กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนา
  อย่างยั่งยืนในประเทศไทย จะต้องดำเนินการ 2 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนา
  ที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจน และกรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
  บริหารจัดการน้ำ เป็นภารกิจที่กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ดังนั้น สทนช. จึงถูก
  จัดตั้งขึ้นมา เพื่อบูรณาการทำงานของหน่วยงานด้านน้ำทั้งหมด เป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลและ
  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมากในภาวะการเ
  ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  สำหรับการจัดงาน Dutch Water Bootcamp มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการการ
  จัดการทรัพยากรน้ำและสร้าง Experimental Platform ให้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำแนวคิดที่ได้จากการแลก
  เปลี่ยนปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Best practice)จากผู้เชี่ยวชาญจาก
  เนเธอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาและสกัดให้ออกมาเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการข้อมูลน้ำ
  ภายใต้หัวข้อ “Digital Delta Approach for Water Data Management under Uncertainty” โดยมีผู้เข้าร่วม
  งานจากหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกิจ
  กรรมการดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำของกรมชลประทาน (SWOC) รวมทั้งกิจกรรม video conference กับ
  สถาบันการศึกษา นักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ และหน่วยงานด้านน้ำของเนเธอร์แลนด์ ด้วย

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp


  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp

  เลขาธิการสทนช. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dutch Water Bootcamp


  Share FB

  15.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias