สทนช. ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

 • สทนช. ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
  ใน 2 โครงการศึกษา

  วันที่15 พฤษภาคม 2562 นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงาน
  ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
  ใน 2 โครงการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการ
  ทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาความสำคัญแผนงานเพื่อ
  บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่ สทนช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขี
  พยาน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น2 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนน
  วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  สทนช. ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา


  สทนช. ร่วมลงนามสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
  Share FB

  15.519Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias