สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

 • สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
  และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 10/2562

  วันที่13 พฤษภาคม 2562 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่
  10/2562 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการ
  เกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 เพื่อติดตาม
  สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิเคราะห์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ณ ห้องประชุม
  ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
  กรุงเทพฯ

  การคาดการณ์ล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
  และประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบาง
  แห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ในช่วง 13- 15 พ.ค. 2562 บริเวณภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับลมกระโชก
  แรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 พ.ค. 2562 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง
  ส่วนภาคใต้ยังคงฝนตกหนักบางแห่ง

  สำหรับสถานการณ์ฝนทุกพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และอาจจะเกิดฝนตกทิ้งช่วงใน
  ต้นฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนมิถุนายน และสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติของฤดู
  ฝน ซึ่งกรมชลประทานได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝนตลอดจนฤดูแล้งปี 2563
  เพื่อพร้อมรับมือฝนทิ้งที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
  กำหนดให้มีการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเป็นความต้องการของเกษตรกรใน
  พื้นที่ เพื่อให้เก็บเกี่ยวทันแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้
  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรายงานการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มต่ำ ตลอดจน
  เร่งส่งรายงานสถานการณ์น้ำในในพื้นที่ที่การเกษตรเกิดผลกระทบจากภัยแล้งทั้งในเขตชลประทาน
  และนอกเขตชลประทาน รวมทั้งการส่งเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงอย่าง
  เร่งด่วน


  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม


  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
  Share FB

  14.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias