กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

 • กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดบรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรม
  จริยธรรม” ในกิจกรรม exat cg day โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการ
  ทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับฟังการบรรยายจากอาจารย์
  เสน่ห์ ศรีสุวรรณ วิทยากรรับเชิญ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
  ประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จตุจักร (สำนักงานใหญ่)

  นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการกทพ. กล่าวว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัด
  กิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อให้พัฒนาการกำกับดูแลกิจ
  การที่ดี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ยกระดับให้เป็นองค์กรที่
  เป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  นอกจากนี้การที่จะดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้าจ้างในองค์กร ต้อง
  สร้างพันธกิจร่วมกัน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการและ
  ผู้บริหารได้กำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงานไว้ โดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องร่วมกัน
  สร้างเสริมบรรยากาศของการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และ
  ที่สำคัญคือต้องตระหนักถึงคุณค่าที่จะมอบให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวมอย่าง
  สมดุล นายสุรงค์ บูลกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
  จัดกิจกรรม EXAT CG Day “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม” ในครั้งนี้ จะทำให้
  บุคลากรของเราได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ยิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนต่อไป


  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน


  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน


  Share FB
  13519Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias