• ทส.สร้างจุด"เชื่อมต่อ"คนไทยสู่ธรรมชาติ ขับเคลื่อนแคมเปญรณรงค์
  "วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิ.ย.

  การทำให้มนุษย์กลับไปเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
  เป็นแนวทางสำคัญแนวทางหนึ่ง ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะสามารถกอบกู้ความรุนแรง
  ของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบถึงมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน นั่นจึงทำ
  ให้มีการกำหนดประเด็นหลัก "Connecting People to Nature" พร้อมคำขวัญ "I'm With
  Nature" หรือ "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" เพื่อใช้ในการรณรงค์ "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  ประจำปีนี้

  พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
  เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day) เพื่อรำลึกถึงการประชุมสหประชาชาติ
  เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
  ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกและจุดเริ่มต้นของการหันหน้าเข้าหากันของประเทศต่างๆ
  ทั่วโลก เพื่อร่วมจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีการจัดตั้ง "โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
  สหประชาชาติ" (United Nation Environment Programe: UNEP) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย
  แต่ละปีทุกประเทศจะถือเอา "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เป็นดีเดย์สำคัญในการร่วมกันรณรงค์
  สร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นร่วมกันของทั่วโลก  โดย "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2560 UNEP ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์
  คือ "Connecting People to Nature" พร้อมคำขวัญ "I'm With Nature" หรือ "ชีวิตฉันผูก
  พันกับธรรมชาติ" เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
  ธรรมชาติ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

  พร้อมกันนี้ UNEP ยังรณรงค์ให้มีการจัดทำกิจกรรมเปิดโอกาสประชาชนโดยเฉพาะ
  กลุ่มเยาวชน สามารถ "เชื่อมต่อ" และเข้าถึงธรรมชาติได้มากขึ้น รวมทั้งได้แนะนำ
  กิจกรรมสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกอบด้วย 1.การให้คำ
  มั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.การกระตุ้นให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อม
  ต่อกับธรรมชาติ อาทิ จัดให้เยี่ยมชมสวนสาธารณะ พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่อุทยาน
  แห่งชาติ ร่วมทำความสะอาด รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยลง
  ทะเบียนในเว็ปไซต์ World Environment Day และถ่ายรูปเพื่อโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
  ด้วย hashtag #WithNature และ 3.การดำเนินงานภายในภาครัฐ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยว
  ข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสื่อมวลชน เผยแพร่การดำเนินงานที่
  สำคัญของประเทศ  ด้าน นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่ง
  เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2560 ใน
  วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม
  พารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรผู้ทำ
  คุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน
  ภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
  ประเทศ

  นอกจากนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อม
  ต่อกับธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศ โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวใน
  สถานที่ต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าสวนสัตว์ทั่ว
  ประเทศ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถาน
  แสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) จ.ภูเก็ต, กรมทรัพยากรธรณี ยกเว้น
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี 6 แห่ง ทั่วประเทศ, องค์
  การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนป่าทั่วประเทศ และส่วน
  ลดค่าที่พัก 50% รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้าง
  ไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
  เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศ กรมป่าไม้ มอบกล้าไม้เพื่อให้ประชาชนนำ
  ไปปลูกที่บ้าน โดยขอรับได้ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ รอยัล พารากอนฮอลล์
  ชั้น5 และที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ, กรมอุทยานแห่งชาติ
  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบส่วนลดค่าที่พักในอุทยานแห่งชาติ 30%,

  นอกจากการรณรงค์ตามประเด็นหลักในวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว นายสากล เปิด
  เผยด้วยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและ
  ร้านสะดวกซื้อ เปิดแคมเปญรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน "จันทร์-พุธ-
  ศุกร์" และ วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จะโดยเริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก
  5 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและ
  แก้ไขปัญหาถุงพลาสติกในประเทศไทยอย่างจริงจัง

  ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน
  วันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
  ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือเข้าร่วมกิจกรรม
  เพื่อ "เชื่อมต่อ" กับธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติฯทั่วประเทศ

  อีกเรื่องที่สำคัญ คือ การขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกอย่างเข้มแข็งและ
  จริงจัง เพราะนี่ไม่ได้เป็นเพียงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นอีก
  หนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศเท่านั้น แต่ใน

  ระยะยาวยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่างๆ จากปัญหาขยะพลาสติก เช่น ขยะ
  อุดตันท่อระบายน้ำ น้ำท่วม และขยะล้นเมือง ซึ่งล้วนส่งผลกลับมาสร้างผล
  เสียให้กับคุณภาพชีวิตของพวกเราคนไทยทั้งสิ้น

  เพราะดังที่กล่าวไปแล้วตั้งแต่ต้นว่า "มนุษย์และสิ่งแวดล้อม" ย้อมมีความ
  สัมพันธ์กันไม่อาจแยกจากกันได้ ดังนั้นการที่เราช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไม่
  ให้เกิดความเสียหาย แน่นอนที่สุดว่า สิ่งแวดล้อมก็จะดูแลเราเช่นกัน


  40617
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias