สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน

 • สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ง
  ชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร
  น้ำเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหารและ
  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคาร
  จุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้
  กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการ
  “Transboundary Cooperation Mechanism on Adaptation to Climate Change and Hydropower
  Development Projects” และโครงการ “Joint Assessment of Thailand and Myanmar on Flood
  and drought for Transboundary Water Resources Management”

  นอกจากนั้นยังได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาในฤดู
  น้ำมากของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ข้อเสนอการดำเนินงานภายใต้สาขาความร่วมมือด้าน
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
  ภูมิอากาศ (IWRM and climate change adaptation) และสาขาอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครง
  สร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับ
  สนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านข้าง อีกด้วย


  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน
  กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

  สทนช. ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุน


  Share FB

  8.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias