เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • เจ้าหน้าที่ สทนช.จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้า
  อยู่หัว ร.10

  เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 62 คณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
  จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราช
  ดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออก
  ถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
  ภิเษก พุทธศักราช 2562

  ในการนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ได้เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้า
  อยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวน
  พยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพน
  วิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร


  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จำนวน 30 คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  Share FB

  7.5.19Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias