• สร้างแกนหลักฟื้นฟูทรัพยากร 3 จังหวัดชายแดน

  เสริมแกร่งเครือข่ายเยาวชนใต้ จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
  เยาวชนให้มีการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมีทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิต
  ประจำวันอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
  ที่ยั่งยืน"

  เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนำไปสู่การพัฒนาตนเองเกิดการยกระดับคุณ
  ภาพชีวิต สังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  โดยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ มองว่าปัจจัยที่
  ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  คือ "การพัฒนาคน" ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยา
  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ซึ่งวิธีการที่ดี
  ที่สุดวิธีการหนึ่ง คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
  และนอกห้องเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณ
  ค่า และเป็นกำลังสำคัญในปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
  พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้" เพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวชนในสถานศึกษา 3 จังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  ในพื้นที่ของตัวเอง โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
  เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำองค์ความรู้มาดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน  "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เป็นโครงการที่ส่งให้กลุ่มเยาวชน
  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนายกระดับให้มีความ
  สามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ (Synthesis Thinking, Logical Thinking) เพื่อเปิด
  โลกทัศน์ บทเรียนและกระบวนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงองค์ความรู้และการบริหาร
  จัดการอย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2558 ก็สามารถทำให้เยาว
  ชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนจำนวนมาก เกิดความคิดริเริ่มและมีการดำเนินมาตรการเพื่อ
  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนของตัวเอง โดยเฉพาะการลดขยะตั้งแต่ต้น
  ทาง เช่น โครงการกล่องข้าวและแก้วน้ำคู่กายแทนภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งโครงการ
  ประกาศโรงเรียนเป็นเขตปลอดโฟมและถุงพลาสติกการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งสามารถลด
  ปริมาณขยะในสถานศึกษาได้มากกว่าร้อยละ 70 และที่สำคัญยังมีการขยายผลไปสู่ท้องถิ่น
  และสถานศึกษาอื่นๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน"  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นการขยายผลความสำเร็จ
  และขยายแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น
  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเป็นแกนนำในการ
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
  ล้อม จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความ
  สุขสู่ชายแดนใต้" ประจำปี 2560 โดยนำครูและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  จำนวน 120 คน เดินทางมาเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวัน
  ที่ 20-24 เมษายน 2560

  โดยรูปแบบการอบรม จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.การศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาทิ
  สวนสัตว์เชียงใหม่, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่อง
  มาจากพระราชดำริ, การศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์, ศึกษาการจัด
  การขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่าบุก 2.การจัดเวทีบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบ
  การณ์ทั้งระหว่างกลุ่มเยาวชนและในพื้นที่สูง เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมและวิถี
  ชีวิต และ 3.กิจกรรมฐานความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ฐานศึกษา
  เรียนรู้การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ ฐานศึกษาเรียรู้การปลูกผักปลอด
  สารพิษ ฐานศึกษาเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ฐานศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืช และการจัด
  การขยะ เป็นต้น  "ตลอดระยะเวลา 5 วันของการศึกษาอบรม เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนในพื้นที่ 3
  จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงบทเรียน ประสบการณ์และแนวคิดที่ดีๆใหม่ๆ
  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปเติมเต็มเพื่อนำประสบ
  การณ์ไปใช้ปรับปรุงในพื้นที่ตัวเอง โรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ" อธิบดี
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

  ที่สำคัญ จะนำไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อเป็น "แกนหลัก" ในกา
  รจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  และยั่งยืนต่อไป


Copyrigh © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias