อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ

 • อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ"ปัดเป่าทุกข์ลูกหลานลุ่มน้ำปราจีนบุรี
  "แล้งก็แล้งเหลือทน ท่วมก็ท้นดั่งมหาสาครใหญ่"


 • คำกล่าวประโยคนี้ น่าจะเป็นคำกล่าวที่อธิบายได้ดีถึงความทุกข์ยากของชาว "ปราจีนบุรี" ที่ในอดีต
  ต้องเผชิญกับทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำแทบทุกปีได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะ
  2 ปัญหานี้เท่านั้น ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและน้ำเน่าเสียก็นับเป็นปัญหาใหญ่ที่คอยวนเวียนกลับมาซ้ำเติม
  ประชาชนตลอดแนวลุ่มน้ำปราจีนและใกล้เคียงจนถึงขั้นไม่สามารถผลิตน้ำประปาส่งให้ชุมชนได้แทบ
  ทุกปีเช่นกัน แต่หลังจากที่อ่างเก็บน้ำ "นฤบดินทรจินดา"หรือที่คุ้นหูในชื่อ "โครงการห้วยโสมงอันเนื่อง
  มาจากพระราชดำริแล้วเสร็จและเริ่มเก็บน้ำในปี 2559 ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการปัดเป่าให้หมดสิ้นไป

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการห้วยโสมง
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นมรดกสำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
  เดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้กับพสกนิกรไทยทุกคน โดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม
  2521 ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นครั้งแรก โดยให้กรมชลประทานไปพิจารณาวางโครง
  การเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อแก้ปัญหา
  เกี่ยวเนื่องจากน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมถึงเป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้
  ตลอดทั้งปี


  อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ

  หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2532 อนุมัติให้ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ
  กรมชลประทานจึงได้จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
  แวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จในปี 2538 และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
  ความครบถ้วนสมบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ

  โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จและ
  จัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งในปี 2546
  แต่การดำเนินการก็ต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากในปี 2548 อุทยานแห่งชาติเขาใหญอุทยานแห่งชาติ
  ปางสีดา
  อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่ง
  เป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
  ธรรมชาติ ทำให้กรมชลประทานต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยผนวก
  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งคณะกรรมการ
  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
  2552 กระทั่งล่วงเข้าสู่วันที่ 23 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติ

  อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ
  อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่าง
  เป็นทางการ โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553-2561 รวม 9 ปี ใช้งบประมาณในการก่อ
  สร้าง 8,300 ล้านบาท

  นอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานวางโครงการห้วยโสมงแล้ว ความโดดเด่นอีก
  ประการของโครงการห้วยโสมง คือ การปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
  เคร่งครัด จนได้รับความชื่นชม "บันทึกด้วยความยินดี ที่มีการลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างและ
  ร้องขอให้บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง" จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้ง
  ที่ 38 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

  อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ

  ขณะที่ต่อมา กรมชลประทาน ได้ขอพระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
  2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
  โปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำว่า "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"อันมีความหมายว่า
  "อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ กล่าวต่อว่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะ
  เป็นเขื่อนดินสูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51 เมตร เก็บกักน้ำได้ 295ล้านลูกบาศก์
  เมตรทำให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 111,300 ไร่ในเขต
  อำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  อ่างเก็บน้ำ"นฤบดินทรจินดา" มรดกจาก"พ่อ

  ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ด้านการเกษตรแล้ว "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" ยังจะช่วยบรรเทาปัญหา
  น้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี รวม
  ทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงซึ่งที่
  ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและระบบน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเป็น
  ประจำเกือบทุกปี ที่สำคัญ

  อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังจะทำหน้าที่เป็น"แนวกันชน"ป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยาน
  แห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาอันเป็นพื้นที่"มรดกโลกทางธรรมชาติ"รวมทั้งเป็น
  แหล่งน้ำที่ช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ได้อีกประการหนึ่ง ตลอดจนเป็นสถานที่ท่อง
  เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีได้อีกด้วย

  ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล อันเกิดจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎร
  ที่เดือดร้อน ในวันนี้ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถ
  ช่วยบรรเทาปัญน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2559
  เป็นต้นมา

  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรลุ่มน้ำปราจีนบุรีทุกคน ที่ความทุกข์ยากจาก
  ปัญหาน้ำได้รับการปัดเป่าให้หมดสิ้นไป


  Share FB
  271117Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias