• ทส.จับมือมท.ลุย"โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
  นายกฯนำร่องที่อยุธยา-ตั้งเป้า10ล้านกล้าทั่วปท.


  นายกรัฐมนตรีนำครม.ร่วมปลูกต้นไม้นำร่องโครงการ"ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
  ที่จ.อยุธยา พร้อมเชิญชวนประชาชน ภาครัฐ-เอกชนร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ต่ำ
  กว่า5 หมื่นไร่

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายแนวทางปลูกป่าปลูก
  ต้นไม้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ...วันนี้ รัฐบาลได้สืบสานแนวพระราชดำริใน
  หลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการ
  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
  เป็นภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ต้นไม้สามารถเติบโตได้ มีคน
  ดูแล โครงการถึงจะประสบความสำเร็จ  พื้นที่ไหนคนอยู่ไม่ได้ เป็นป่าเสื่อมโทรมต้องเอาออกมา และต้องดูแลให้คนกับป่าอยู่ร่วม
  กันได้ แนวทางแรกคือ เริ่มจากปลูกป่าในใจคน เพื่อจะได้รู้จักรักหวงแหน ดูแล ถ้าเป็นป่า
  เขตเมือง ชุมชนหรือสวนสาธารณะอย่าปลูกเป็นแถว ควรปลูกเป็นกลุ่ม มีพื้นที่ให้ประชาชน
  ใช้สอยทำกิจกรรมร่วมกันได้ หรือพิจารณาจัดโซนนิ่งการปลูกว่า พื้นที่ไหนควรปลูกไม้
  ประเภทไหน ต้นไม้แบบใดนำมาใช้ประโยชน์ได้  แนวทางที่สองคือ การปลูกป่าในบ้านและชุมชน เชื่อมโยงกับป่าใหญ่ เป็นฟู๊ดแบงก์ เป็น
  แหล่งอาหารให้คนบริโภคได้ ตามแนวทางสมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็น
  อาหารสัตว์ได้ด้วย ซึ่งฝากให้กระทรวงทรัพย์ฯดูแลหาพืชที่ควรนำไปปลูกเสริมบริเวณ
  ชายป่า เพราะถ้าคนได้ประโยชน์จากป่าก็จะช่วยดูแลรักษา คิดว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน

  นายกรัฐมนตรียังเสนอแนวทางให้มีการปลูกต้นไม้ของครอบครัว ช่วยกันดูแลให้โตมีชีวิต
  ต้นไหนตายให้ปลูกทดแทนใหม่ ทั้งนี้ สำหรับโครงการปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินมีกำหนดถึง
  เดือนกันยายน แต่ตนมอบนโยบายไปว่า ให้ปลูกตลอดไปไม่ต้องกำหนด พร้อมกันนี้ ควร
  สร้างศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ในท้องที่ อาทิ เก็บเมล็ดพันธุ์ที่งอกมาทุกบ้าน ทุกหมู่บ้าน ควร
  ขยายปลูกป่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ไม้ดอก เรียงเป็นแถวมีสีสันสวยงาม นายกฯกล่าว


  ด้านพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า สืบเนื่อง
  จาก นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560ว่า
  รัฐบาลควรจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
  2560 อีกทั้ง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาท
  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน
  ทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ใน
  การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริม
  ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว
  ปลูกฝัง

  จิตสำนึกอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ โดยมอบหมายให้
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงาน
  ภาคส่วนอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง 77
  จังหวัด อย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสถวายความจงรักภักดีและสำนึกใน
  พระมหากรุณาธิคุณ

  พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวต่อว่า ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับ
  กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" โดยกระทรวงทรัพ
  ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมกล้าไม้ แจกจ่ายกล้าไม้และ
  ติดตามผลการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ส่วนกระทรวงมหาดไทย
  (มท.)จัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ในทุกจังหวัดและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดย
  จัดทำทะเบียนพื้นที่ปลูกต้นไม้ ประเภท ตำแหน่ง ขนาดและเจ้าของพื้นที่ สำหรับหน่วยงาน
  ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจะร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ภายใต้
  การกำกับดูแลของตนเองและดูแลรักษาให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองและคืน
  ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการฯเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่าน
  มา ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.มหาพราหมณ์
  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
  พร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
  เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง และร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในงาน
  ดังกล่าว นายกรัฐมนตรียังมอบกล้าไม้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณ
  บุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี
  อยุธยาด้วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการ
  "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ดังนี้

  1. พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน โดยจะแจกกล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ตนเอง
  เช่น ที่พักอาศัย ที่ทำกิน พื้นที่หัวไร่ปลายนา

  2. พื้นที่ของรัฐทุกประเภท โดยเชิญชวนประชาชน เอกชนและส่วนราชการเข้าร่วมปลูกต้น
  ไม้ด้วย ได้แก่ พื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยราชการ โดยให้หน่วยงานราชการที่กำ
  กับดูแลพื้นที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ พื้นที่ตามกฎหมายและมติ
  คณะรัฐมนตรี โดยให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพ
  ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ พื้นที่
  สาธารณะและสวนสาธารณะที่ประชาชนและประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้องค์
  กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลพื้นที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ


  "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯมุ่งหวังว่าการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้
  แผ่นดิน จะมีประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระ
  เกียรติฯ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านกล้า ซึ่งจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพ
  ยากรป่าไม้ให้ประชาชนทุกคนในประเทศ และสามารถฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของ
  ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในประเทศไม่ต่ำกว่า 50,000 ไร่"

  Share FB
  170817

 

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias