• ไทยเตรียมเปิดเวทีถก"อาเซียน-อียู"ระดมสมองจัดการปัญหาขยะทะเล

  ทส. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-EU Conference on Reducing
  Marine Debris in ASEAN Region" ระดมสมองผู้แทนรัฐบาล ภาคธุรกิจ นักวิชา
  การ และผู้เชี่ยวชาญ ทั่ว "อาเซียน-อียู" รุกคืบจัดการปัญหา "ขยะทะเล" 22-23
  พฤศจิกายน 2560 ที่ จ.ภูเก็ต ด้าน "บิ๊กเต่า" สั่งด่วนเปิดเวที "ประชารัฐขจัดขยะ
  ทะเล" ระดมสมองหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องฝ่ายไทยทั้งหมด เพื่อจัดทำข้อเสนอ
  ของประเทศไทยเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ เพื่อผลักดันความร่วมมือกับนานาชาติใน
  การจัดการปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

  ไทยเตรียมเปิดเวทีถก"อาเซียน-อียู"ระดมสมองจัดการปัญหาขยะทะเล


  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถาน
  การณ์ปัญหาขยะทางทะเล เป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
  และการท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านอื่นๆ ทั้งการเดินเรือ การประมง
  ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง
  ขณะที่การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีแนวชายฝั่งติดทะเล
  ซึ่งประเทศไทยได้มีถ้อยแถลงต่อที่ประชุม The Ocean Conference ณ สำนักงานใหญ่
  องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเสนอถึงความมุ่งมั่นอย่าง
  เต็มที่ ในการควบคุมดูแลไม่ให้ขยะหลุดรอดลงสู่ทะเล

  ไทยเตรียมเปิดเวทีถก"อาเซียน-อียู"ระดมสมองจัดการปัญหาขยะทะเล

  ขณะที่ในการประชุมร่วมกันของ คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
  (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment : AWGCME) เมื่อวันที่
  11-12 พฤษภาคม 2560 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้มีมติสำคัญ คือ การขอให้
  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "ASEAN-EU Conference on Reducing Marine
  Debris in ASEAN Region" เพื่อเป็นเวทีหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
  อาเซียน หน่วยงานภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม นักวิชาการ ผู้
  เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาขยะทะเล

  "AWGCME ได้ร้องขอให้ประเทศไทยร่วมกับสานักเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการ
  ประชุมโดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณาตอบรับข้อ
  เสนอดังกล่าว พร้อมกับมอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
  โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นหน่วย
  งานหลักในการจัดเตรียมการประชุม ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดที่จะจัดการประชุมที่ จ.ภูเก็ต
  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมที่สาคัญๆ คือ การจัดประชุม
  Conference เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นด้านนโยบายและแผนการจัดการขยะ
  ของอาเซียน รวมทั้งการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สำหรับการจัดการเพื่อลด
  ปัญหาขยะทะเล การสัมมนาคณะทางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อแลก
  เปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการลดปัญหาขยะทะเล กิจกรรม Beach Clean-up การ
  แสดงนิทรรศการ และประกวดภาพถ่าย โดยคาดว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหา
  รือประมาณ 100 คน"


  พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเนื้อหา
  และข้อเสนอของประเทศไทย จึงมอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" ในช่วงปลาย
  เดือนสิงหาคม 2560 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอก
  ชน เครือข่ายบริษัท ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรด้านการวิจัย ประชาชน
  และสื่อมวลชน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันในการหาแนวทางลดขยะทะเลทั้งในส่วน
  ของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยจะมี Road Map ที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
  นานาชาติ ASEAN-EU ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจน และผลักดัน
  ให้เกิดความร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาขยะทะเลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่ง
  ยืนต่อไป

  070817


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias