• บิ๊กเต่าสั่งเข้มฟันสวนยางรุกป่า พุ่งเป้าฟันไม่เลี้ยงกลุ่มนายทุน

  "บิ๊กเต่า" สั่งเพิ่มมาตรการเข้มจัดการสวนยางรุกป่า หวังได้คืนทั้งผืนป่าควบคู่
  ไปกับการทำลายสวนยางพาราผิดกฎหมาย สั่งเล่นงานหนัก "กลุ่มนายทุน" ย้ำ
  ผ่อนผันได้กลุ่มเดียว คือ คนยากจน แต่ถ้าใครบุกรุกหลังปี 2557 ต้องโดน
  หมดไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม


  บิ๊กเต่าสั่งเข้มฟันสวนยางรุกป่า พุ่งเป้าฟันไม่เลี้ยงกลุ่มนายทุน

  พล.อ.สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหา
  นายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา ส่งผลกระทบต่อนิเวศน์เสื่อมโทรม และเกิด
  ปัญหายางล้นตลาด ถือได้ว่าเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เอาเปรียบคนประเทศ
  ชาติ เอาเปรียบคนไทยทั้งประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องใช้กฎหมายอย่าง
  จริงจัง โดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.)กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว
  ข้อง เข้าตรวจสอบการบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตป่า โดยตั้งเป้าหมายยึดคืนผืนป่า
  จากเดิมที่ประเทศไทยเหลือเพียง 102.4 ล้านไร่ ให้เพิ่มเป็น 128 ล้านไร่ หรือร้อยละ
  40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 20 ปี ซึ่งปัจจุบันในปี 2560 สามารถยึดคืนผืนป่ากลับมา
  ได้แล้ว 5.4 แสนไร่ และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอีกจำนวนหนึ่ง

  บิ๊กเต่าสั่งเข้มฟันสวนยางรุกป่า พุ่งเป้าฟันไม่เลี้ยงกลุ่มนายทุน
  พล.อ.สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า ได้มอบแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อบังคับ
  ใช้กฎหมาย ตามแผนปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี 3 มาตรการหลัก
  ในการดำเนินการ คือ
  1.มาตรการดำเนินคดี โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เร่งรัดตรวจสอบการบุก
  รุกครอบครองพื้นที่ป่า และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าโดย
  ยึดตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 และ 66/2557
  รวมทั้งต้องไม่ให้ผลกระทบกับผู้ยากไร้อย่างเด็ดขาด
  2.มาตรการควบคุมพื้นที่ โดยหลังจากที่ดำเนินการตรวจยึดทวงคืนผืนป่าและดำเนินคดี
  กับผู้กระทำความผิดแล้ว จะต้องควบคุมพื้นที่ที่ได้ตรวจยึดมามิให้มีการเข้าทำประโยชน์
  จากทั้งผู้กระทำความผิดรายเดิมและรายใหม่ และ
  3.มาตรการฟื้นฟูสภาพป่า เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็น
  แหล่งต้นน้าลำธาร

  นอกจากนี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แนะกลยุทธการปฏิบัติงานแบบ 3
  เกาะติด และ 3 ปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่นำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมทั้งในระดับประเทศและระดับ
  พื้นที่เพื่อให้การดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้า
  หมาย ดังนี้
  1.เกาะติดพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องหมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทาความผิด
  ตั้งจุดตรวจจุดสกัด การลาดตระเวนป่าการดำเนินการตามแผนบินตรวจสภาพป่าและนำ
  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตรวจสอบการบุกรุก

  2.เกาะติดประชาชน โดยสร้างแนวร่วมการอนุรักษ์เริ่มจากเครือข่ายภาคประชาชนนำ
  ไปสู่เครือข่ายระดับประเทศ ลดความขัดแย้งในระดับพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
  ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง

  3.เกาะติดขบวนการ โดยต้องสร้างกลไกในการตรวจติดตามกลุ่มขบวนการนายทุนผู้
  กระทำความผิด รวมถึงการดำเนินการหาข่าวทางลับ ต้องรู้ความเคลื่อนไหวของขบวน
  การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า

  ขณะที่กลยุทธ์ 3 ปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.ปฏิบัติทันทีเมื่อเห็นว่ามีขีดความสามารถ
  ในการจับกุมดำเนินคดีได้ ให้ดำเนินการทันทีแต่หากเห็นว่ามีความเสี่ยงให้ขอความ
  ร่วมมือส่ว่นราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติการร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วน
  ราชการที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกันได้และ 3.ปฏิบัติโดยใช้เครือ
  ข่ายภาคประชาชนคือการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนในพื้นที่ป่าและ
  บริเวณใกล้เคียงให้สามารถเป็นกาลังภาคประชาชนในการร่วมดูแล รักษาป่าได้

  "สิ่งที่ได้เน้นย้ำมากที่สุด คือ การดำเนินการอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มนายทุนที่รุกป่า
  เพราะถือว่าเป็นพวกเห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เอาเปรียบประเทศชาติ
  บ้านเมือง และเอาเปรียบคนไทยทั้งประเทศ แต่สำหรับคนจนผู้ยากไร้ที่บุกรุกพื้นที่
  ป่า แม้จะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ ซึ่งรัฐบาลต้องดูแล
  จึงมีมาตรการผ่อนผันตามคาสั่ง คสช. ที่ 66/2557 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้บุกรุกป่า
  ภายหลังปี 2557 เป็นต้นไป รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยืนยันว่า จะใช้มาตรการที่เข้มงวด ในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับทุกคน
  โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้สามารถทวงคืนผืนป่ากลับมาให้ได้ตามเป้า
  หมาย 128 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว  070817


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias