• ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ"


  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
  โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยราง
  วัล สำหรับมอบให้แก่ชุมชนที่ชนะเลิศ "โครงการขุมชนปลอดขยะ" ประกอบ
  ด้วยชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ โดยชุมชนที่
  ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ" ทั้ง 3 ขนาดนี้ จะได้เป็น
  แหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

  ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ"


  สืบเนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 ได้ประกาศให้การจัดการปัญหาขยะเป็น
  "วาระแห่งชาติ" พร้อมทั้งได้เห็นชอบ "โรดแมป" การจัดการขยะและของเสียอันตราย
  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยหลังจากนั้นก็มีการ
  ดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามโรดแมปมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)
  มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ให้ความเห็นชอบ "แผนแม่บทการบริหารจัดการ
  ขยะมูลฝอยของประเทศ" (พ.ศ.2559-2564) เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และเป้าหมาย
  การดำเนินงานด้านการจัดการขยะของประเทศให้เกิดความชัดเจนขึ้น

  ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ"

  นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมกับกระทรวง
  มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
  ตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น
  สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
  ส่วนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม

  ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ"

  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับเป็นพระมหา
  กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ โครงการชุมชนปลอดขยะ และกรมส่งเสริมคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแก่ชุมชนที่ได้
  ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการจัดการขยะที่ต้น
  ทางเสริมสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามโรดแมปการจัดการ
  ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่
  การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม
  ชุมชนให้มีการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยได้ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอด
  ขยะ" มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและองค์
  ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มจากการ
  จัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดต้นทาง การลดปริมาณขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่
  ตามหลัก 3Rs จัดการขยะในชุมชนให้เกิดน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ โดยจะคัดเลือกชุมชน
  ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม

  ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ"

  ในการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs และยกย่องให้ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นแบบ
  อย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ จากการเริ่มโครงการในปี
  2552 จนถึงปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศแล้วจำนวน 1964 ชุมชน
  มีชุมชนผ่านเข้ารอบจำนวน 634 ชุมชน

  ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล "ชุมชนปลอดขยะ"

  "สำหรับในปี 2560 นี้ โครงการชุมชนปลอดขยะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯพระราชทานถ้วยราง
  วัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล ประกอบด้วยชุมชนขนาดเล็ก ชุมชน
  ขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งการดำเนินโครงการขณะนี้ มีชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ
  ที่ 1 แล้วจำนวน 51 ชุมชน แบ่งเป็นกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
  กลุ่มละ 17 ชุมชน และชุมชนเหล่านี้จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นต้นแบบและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึก
  ษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯในวันที่ 4
  ธันวาคม 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
  การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี"


  070817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias