อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี

 • อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
  บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ชุบชีวิตชาวปราจีนบุรี  โครงการห้วยโสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ชาวปราจีนบุรี
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำ
  นฤบดินทรจินดา” มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ
  เจ้าอยู่หัว” นับเป็นเขือนหรืออ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระ
  เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติ
  ทับลาน” และ “อุทยานแห่งชาติปางสีดา” เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาท
  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รชกาลที่9ทำให้บรรยากาศโดยรอบสดชื่น ได้รับโอโซนกัน
  อย่างเต็มปอด เพื่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนชาวปราจีนบุรี และผู้มาเยือน

  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใยหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี

  โครงการห้วยโสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรอย่างมากมาย ได้แก่
  1.การป้องกันน้ำท่วมแล้ว ในฤดูแล้ง
  2. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาช่วยระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรี
  ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรี เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา
  3. เป็นแหล่งสนับสนุนน้ำเพื่อใช้พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและพื้นที่
  ใกล้เคียง
  4.พื้นที่อ่างเก็บน้ำยังเป็นแนวกันชน หรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
  และอุทยานแห่งชาติปางสีดา
  5. ช่วยเพิ่มระดับความชื้นให้ผืนป่า โอกาสเกิดไฟป่าจึงลดน้อยลง หรือถ้าเกิดขึ้นก็สามารถนำน้ำขึ้นมา
  ดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที

  6. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณด้านท้ายเขื่อนได้อย่างพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นสวน
  ผลไม้ การปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด โคนม ที่ต้องใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ เป็นราย
  ได้อีกส่วนหนึ่งของชาวปราจีนบุรี

  7.ยังประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ด้วยการทำเป็นน้ำประปา ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวปราจีนบุรี รวมทั้ง รพ.
  เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ต้องการใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสิ้นเชิง

  8.เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดในธรรมชาติกับที่หน่วยงานต่างๆปล่อยลงไป
  เพิ่มเติม ให้ชาวบ้าน ต.วังดินสอ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้จับไปกินและนำไปขายสร้างรายได้

  9.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาของ จ.ปราจีนบุรี ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถ
  เข้าไปเดินเล่น พายเรือชมวิวทิวทัศน์ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปลาสดและปลาแปรรูป


  อ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในการเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย
  ในแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามอันเป็นมงคลไว้ว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา”
  ให้พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะชาวปราจีนบุรีรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
  ได้ช่วยแก้ปัญหานานาน ยังประโยชน์อันมากมาย บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรอย่างแท้จริง

  เรียบเรียง remawadee

  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี

  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใยหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี


  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใยหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี


  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใยหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใยหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี


  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใยหลวงรัชกาลที่ 9
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรชาวปราจีนบุรี

  Share FB
  9.12.18

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias